Zembrzyce, dnia 28 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Zembrzyce: Nr XIX/186/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.

Projekt ww. dokumentu udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 5 listopada do 26 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, Sala Narad - parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto projekt zmiany Studium udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce przeprowadzona w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 10.00, w Pawilonie Centrum Rekreacji w Zembrzycach, Zembrzyce 584.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej, tryb jej przeprowadzenia oraz termin spotkania informacyjnego mogą ulec zmianie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. w sposób określony w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zembrzyce.

Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na stronie internetowej www.zembrzyce.pl.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zembrzyce z siedzibą 34-210 Zembrzyce 540 i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 12. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 13. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano- art. 8a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.),
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

pdfProjekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 11.06 MB

pdfProjekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 2847.09 KB

jpguwarunkowania-rysunek.jpg126.72 MB

jpgkierunki-rysunek.jpg101.38 MB