Zembrzyce, dnia 08.04.2021 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TARNAWA DOLNA

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zembrzyce:

Uchwały Nr XIX/185/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna zatwierdzonego Uchwałą
Nr 217/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 października 2006 roku z późn. zm
, zmienionej Uchwałą Nr XX/195/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w granicach określonych na załącznikach graficznych nr. TD.1 – TD.19 oraz w zakresie ustaleń tekstowych, korekty parametrów i wskaźników zabudowy dotyczących obszaru objętego załącznikiem graficznym nr. TD.20.

Granice obszarów objętych zmianą planu miejscowego przedstawiono na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część ww. uchwały, które wraz z uchwałą znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Wnioski można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: ,

Forma papierowa obejmuje:

- złożenie pisma z wnioskiem w  siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540   lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Gminy,

- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zembrzyce.

Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Zembrzyce

                      mgr Łukasz Palarski

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)   Administratorem Państwa danych jest  Wójt Gminy Zembrzyce (adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540,  tel. kontaktowy : 33 8746 002) 

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.

3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4)   Państwa dane będą przechowywane wieczyście  (kat. archiwizacji A) na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn.zm.)

5)   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)   Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii- z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano- art. 8a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.),

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

9)   Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

docxKlauzula informatyczna dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporzadzania15.26 KB