Logo programu "Czyste Powietrze"

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE"

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Zembrzyce realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.03.2024 r.) :

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 263
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 212
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 133
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 444 860,14 zł

Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Zembrzyce od dnia 25 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt obsługi Programu "Czyste Powietrze" przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Zembrzyce w pokoju nr 15 - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny - telefon: 33 874 61 69:

 • w poniedziałek i wtorek w godzinach 8:00 – 11:00
 • środy w godzinach 12:00 - 16:00.

Konsultacje telefoniczne w zakresie Programu ,,Czyste Powietrze’’ udzielane są co dzień pod numerem telefonu: 33 874 61 69 - w godzinach pracy Urzędu Gminy Zembrzyce, tj.:

 • poniedziłek : 7:00 – 15:00
 • wtorek : 7:00 – 15:00
 • środa : 7:00 -16:00
 • czwartek : 7:00 – 15:00
 • piątek : 7:00 – 14:00.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Zembrzyce aplikowanie o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.
Zachęcamy Mieszkańców Gminy Zembrzyce do korzystania z punktu!

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji
 • dotacji z prefinansowaniem
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/)

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • PESEL swój oraz współmałżonka / współmałżonki
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer księgi wieczystej lub dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • Rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego w m2
 • Wartość rocznego dochodu lub w przypadku ubiegania się o podwyższony bądź najwyższy poziom dofinansowanie stosowne zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 •  Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 •  Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
  Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 •  Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 •  Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.