Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leżyn u podstaw strażackiej służby. Bezinteresowna chęć niesienia pomocy to motto, które przyświeca wszystkim strażakom.

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Zembrzyce, podczas których poszczególne jednostki podsumowały swoją działalność za miniony rok. Zebrania były również okazją do porozmawiania o planach i zamierzeniach na 2023 rok.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, OSP z terenu gminy zrzeszają łącznie 114 członków, w tym 67 druhów, którzy mogą bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

W ubiegłym roku jednostki OSP z terenu gminy Zembrzyce wyjeżdżały łącznie 85 razy do pożarów, miejscowych zagrożeń czy fałszywych alarmów (OSP Zembrzyce – 57 wyjazdów, OSP Tarnawa Dolna – 15, OSP Śleszowice – 9, OSP Marcówka – 4). Jest to o 10 wyjazdów mniej niż odnotowano w 2021 roku (OSP Zembrzyce – 62 wyjazdy, OSP Tarnawa Dolna – 18, OSP Śleszowice – 10, OSP Marcówka – 5). To nie pożary, ale szeroko rozumiane miejscowe zagrożenia (zdarzenia spowodowane silnym wiatrem, opadami deszczu czy kolizje i wypadki drogowe) były głównym celem wyjazdów wszystkich OSP. W 2021 roku strażacy wyjeżdżali 30 razy do pożarów i aż 65 razy do miejscowych zagrożeń. W analogicznym okresie w 2022 roku OSP zostały zadysponowane 10 razy do pożaru i 72 razy do miejscowych zagrożeń. 3 wyjazdy zostały zakwalifikowane jako alarm fałszywy.

Wiedząc, że najważniejsi są ludzie, ich wyszkolenie oraz determinacja w chwilach zagrożenia życia drugiego człowieka, strażacy doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i w ćwiczeniach. Aby skutecznie nieść pomoc potrzebującym, niezbędne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Dlatego strażacy chętnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zdobywają nową wiedzę. Przykładowo w 2021 roku – 5 osób, a w 2022 roku – 6 osób ukończyło kurs podstawowy strażaka ratownika organizowany przez Komendę PSP w Suchej Beskidzkiej. Szkolenie to miało na celu przygotować strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo jednostka OSP Zembrzyce, jako jedyna z terenu gminy włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, została wyznaczona do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego. W tym celu 9 strażaków z OSP Zembrzyce w 2021 roku ukończyło szkolenie teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem na patent sternika motorowodnego. Aby skutecznie kierować działaniami ratowniczymi i umiejętnie dokonywać oceny sytuacji kolejnych 5 strażaków z naszej gminy ukończyło szkolenie kierującego działaniem ratowniczym (dowódcy OSP).

Ochotnicze Straże Pożarne korzystają z różnych źródeł finansowania, m.in. z budżetu gminy, realizując najpotrzebniejsze zakupy w sposób bezpośredni lub poprzez udzielane poszczególnym jednostkom dotacje. Przykładowo w 2022 roku udzielono z budżetu gminy dotacje: dla OSP Zembrzyce w wysokości 5500 zł na ndofinansowanie zakupu defibrylatora AED oraz dwóch sztuk ubrania specjalnego, 4000 zł dla OSP Tarnawa Dolna na dofinansowanie wymiany węży hydraulicznych, 2000 zł dla OSP Marcówka na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego oraz 1000 zł dla OSP Śleszowice na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego. Ponadto gmina zakupiła w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” 4 komplety ubrań bojowych złożonych z ubrania ochronnego, hełmu, kominiarki, rękawic i butów bojowych. Każda jednostka OSP została doposażona w 1 komplet. Koszt zakupu to prawie 19400 zł, z czego 8145 zł sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dodatkowo w 2021 i 2022 roku zostały zrealizowane zakupy drobnego sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia w poszczególnych jednostkach (m. in. pulsoksymetr, zbiornik na wodę, latarki, buty specjalne, kominiarki, hełmy itp.)

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jednym z prioryteto- wych działań sfinansowanych z budżetu gminy w 2021 roku, którym był zakup dla OSP Tarnawa Dolna samochodu specjalnego pożarniczego marki MAN za kwotę 248000 zł. Zakup został sfinansowany z następujących źródeł: 19670 zł – darowizna OSP Tarnawa Dolna, 28326,70 zł – dofinansowanie z funduszu sołeckiego wsi Tarnawa Dolna, 200003,30 zł – środki gminne. Samochód ten już blisko dwa lata służy jednostce, mieszkańcom Tarnawy Dolnej oraz całej gminy. Jednostki OSP wykazują również własną inicjatywę w pozyskiwaniu środków oraz doposażaniu swoich jednostek w najpotrzebniejszy sprzęt.

Z budżetu gminy finansowane są ponadto okresowe badania strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłacane są ubezpieczenia samochodów i przyczep, pokrywane są koszty obowiązkowych przeglądów, kalibracji, napraw samochodów i urządzeń będących na stanie OSP. Nad prawidłowym funkcjonowaniem samochodów i sprzętu w każdej OSP czuwają konserwatorzy, których wynagrodzenie jest również pokrywane z budżetu gminy.

Bardzo ważne działania inwestycyjne przeprowadzono w budynku zembrzyckiej remizy strażackiej. W 2021 roku wykonano kompleksową modernizację kotłowni, gdzie zamontowano dwa niezależne gazowe źródła ciepła. Pierwszy ogrzewa pomieszczenia zajmowane przez OSP Zembrzyce, a drugi pomieszczenia dzierżawione przez podmiot zewnętrzny. Przeprowadzona inwestycja była niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu, a szczególnie utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach garażowych OSP Zembrzyce. Koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniósł blisko 70 000 zł. Z kolei pod koniec 2022 roku w pomieszczeniach garażowych w/w jednostki przeprowadzono kompleksową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem systemu alarmowego. Wartość wykonanych prac to blisko 30 000 zł.

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych bez wydatków inwestycyjnych Gmina Zembrzyce wydała w 2022 roku kwotę 136 961,14 zł

Rok 2022 przyniósł sporo wyzwań i zmian dla OSP. Nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wskazała, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać strażakiem ratownikiem. Określiła również co gmina ma zapewnić strażakom w miarę posiadanych sił i środków oraz nałożyła obowiązek zawarcia ze wszystkimi OSP umów, których celem było ustalenie zasad współpracy między gminą a poszczególnymi jednostkami. Jednym z nowych i pozytywnych rozwiązań jest wprowadzenie dodatku do emerytury dla strażaków – tzw. świadczenia ratowniczego. Przysługuje on strażakom, którzy przez okres min. 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych minimum jeden raz w roku.

Prężnie działające jednostki przyciągają jak magnes młodzież, która bardzo chętnie wstępuje w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych. Poświęcony przez opiekunów czas owocuje osiąganymi sukcesami m. in. w organizowanych zawodach. A dla młodzieży to przede wszystkim alternatywna forma spędzenia wolnego czasu, zdrowa rywalizacja, uczenie się odpowiedzialności, dyscypliny, a przede wszystkim pomagania innym. Zaszczepienie strażackiego bakcyla być może w przyszłości zaowocuje wstąpieniem w szeregi OSP.

 Zebranie podsumowujące działania strażaków. Wokół stołu siedzą strażacy w mundurach, mdp i zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Zembrzyce.

Zebranie podsumowujące działania strażaków. Wokół stołu siedzą strażacy w mundurach.