Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne (Dz.U. z 2022 poz.2230 z póź.zm) jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie a ponadto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600 zł (netto).
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł .
Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku,
  • udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 600 zł netto na osobę miesięcznie (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.)
  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Zembrzyce,
  • uczniowie szkół średnich potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji za poniesione koszty, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.
Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji przyznaniu świadczenia.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach, pokój nr 13 do 15 września 2023 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540 i pod numerem telefonu: 33 8746732

Załączniki:

docWniosek o przyznanie stypendium szkolnego164.5 KB

docprzykładowe wydatki kwalifikowane42.5 KB