O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2022 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcia
w realizacji zadania publicznego z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

1. Rodzaj zadania:
- świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

2. Wysokość środków na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w roku 2022 przeznaczono środki publiczne w wysokości:
30.000 złotych – na wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi rehabilitacyjne.

3. Zasady przyznawania dotacji.

1) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
( w zakresie zadań do których przystępują).
2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
3) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce
i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.
4) Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po wymaganym terminie,
b) złożenie błędnie wypełnionej oferty,
c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego zgodnie z zapisami
statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.
5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6) Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
7) Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.
8) Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert.
9) Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację umowy.
10) Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.
11) Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa
się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
12) Organizacja musi wykazać co najmniej 5.000 zł wkładu własnego,
z przeznaczeniem na pozostałe koszty związane z realizacją zadania.

4. Termin i warunki realizacji zadania.
1) Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od podpisania umowy na realizację zadania do 31 grudnia 2022 r.
2) Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:
a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
b) zakup nieruchomości,
c)zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych,
pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 i ust.15 ustawy o rachunkowości,
d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
d) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem
wniosku.
3) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania,
zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia”.

6. Terminy, tryb i kryteria wyboru oferty:
1) Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność oferty
pod względem formalnym i merytorycznym.
2) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
b) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
c) ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
d) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,
e) jakość wykonania danego zadania,
f) dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .
3) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji
uwzględniając wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia
ofert.
4) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu.
5) Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.
6) Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego
i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2021 Gmina Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy w wysokości 30.000 złotych.
W roku 2020 Gmina Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy w wysokości 30.000 złotych.

7. Informacje dodatkowe
1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
2) Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

 docxwzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego-1.docx30.04 KB