INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA- EKODARDCY W URZĘDZIE GMINY ZEMBRZYCE

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani DARIA JOŃCZYK, zam. Jachówka

UZASADNIENIE:

Pani Daria Jończyk posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.
Kandydatka posiada stosowne wykształcenie oraz udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego w zakresie obsługi osób starających się o dotacje w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Posiada również bardzo dobrą znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku Referent – Ekodoradca.

 

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza konkurs na stanowisko Referent - Ekodoradca

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540.


2. Stanowisko urzędnicze: Referent - Ekodoradca - 1 etat.


3. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie co najmniej średnie.
3. Udokumentowany staż pracy – min. 2 lata, w tym min. 1 rok w jednostce samorządu terytorialnego.
4. Prawo jazdy kat. B
5. Znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie:
ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, ustawy prawo zamówień publicznych, Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce, Programu „Czyste Powietrze”, Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1. Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi osób starających się o dotacje w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie uczestnictwa w komisjach przetargowych.
3. Komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, odpowiedzialność.
4. Znajomość obsługi komputera.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ekodoradca – ½ etatu:
1) udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie;
3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności;
4) informowanie o Programie Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie;
5) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
6) wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
7) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych;
8) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta;
9) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku - rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia;
10) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚIGW z taką prośbą do gminy oraz przekazania wzoru ankiety;
11) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu „Czyste Powietrze”;
12) przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie;
13) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Referent – ½ etatu:
14) Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju;
15) pomoc przy wydawaniu wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
16) kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum;
17) pomoc w kompletowaniu dokumentacji w związku z rozliczeniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
18) pomoc przy prowadzeniu spraw nazewnictwa wsi i numerów porządkowych nieruchomości;
19) pomoc w realizacji zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym:
a) pomoc w przeprowadzaniu postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
b) pomoc w prowadzeniu postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
c) pomoc w wykonywaniu zadań zmierzających do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
d) pomoc w sprawowaniu kontroli i nadzoru w zakresie dotyczącym ochrony środowiska;
e) pomoc w współpracy z organami administracyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska;
f) pomoc w promowaniu ochrony środowiska wśród mieszkańców gminy;
g) pomoc w opracowywaniu dokumentacji statystycznej związanej ze sprawami dotyczącymi ochrony środowiska;
h) pomoc w realizacji i bieżącej aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska;
i) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem azbestu;
j) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji;
k) pomoc w prowadzeniu publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
21) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
22) przygotowanie sprawozdań koniecznych do uzyskania środków finansowych na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego ich kontroli i rozliczenia;
23) realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, w tym:
a) prowadzenie akcji informacyjnych,
b) przeprowadzanie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności  publicznej,
c) prowadzenie kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej wraz z opracowaniem wewnętrznej procedury przeprowadzania przedmiotowych kontroli,
d) przygotowanie i aktualizacja analizy problemu ubóstwa energetycznego;
24) przygotowywanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów przy udziale dotacji związanych z Programem Ochrony Powietrza;
25) prowadzenie i aktualizowanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Praca administracyjno-biurowa i w terenie. Wymiar czasu pracy 1 etat, równoważny system czasu pracy. Obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami.

7. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z podaniem numeru telefonu,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
i) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,
k) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)”,
l) oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność  z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ”za zgodność z oryginałem oraz data i podpis”.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Referenta - Ekodoradcy” w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą .
Termin składania dokumentów do 10 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00.
O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy,
w BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Zembrzyce.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.