Logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowe

Celem projektu jest rozwój cyfrowy jednostki samorządu terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy Zembrzyce wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 168 330,00  PLN

Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone m.in.: zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla urzędników, oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.