There is no translation available.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zembrzyce
z dnia 08.11.2021r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIX/183/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2021 roku, z późn. zm.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIX/184/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2021 roku, z późn. zm.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIX/185/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2021 roku, z późn. zm.

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń ww. dokumentów.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Zembrzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

 • opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna,
 • opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice,
 • opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna,

uzasadniając wniosek faktem, iż projekty zmian planów mają na celu określenie przeznaczenia terenów zgodnie z ustaleniami archiwalnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą wprowadzały niewielkie zmiany w obowiązujących MPZP.

W odpowiedzi otrzymanano:

 • uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Śleszowice, Tarnawa Dolna oraz Tarnawa Górna – pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: OO.410.13.5.2021.MZi, OO.410.13.6.2021.MZi, OO.410.13.7.2021.MZi,
 • uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego dla obszaru obejmujacego miejscowość Tarnawa Górna, Śleszowice i Tarnawa Dolna - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 czerwca 2021r. znak: NNZ.90830.1.17.2021

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Tarnawa Górna, Śleszowice oraz Tarnawa Dolna jest przywrócenie stanu planistycznego obowiązującego na obszarze objętym zmianami w czasie obowiązywania uchwał Rady Gminy Zembrzyce Nr VIII/68/15, Nr VIII/69/15 z dnia 18 września 2015 r. oraz Nr XI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015r. Przedmiotem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zmiana przeznaczenia terenów nieruchomości wskazanych na zał. graficznych do ww. Uchwał oraz zmiana ustaleń zawartych w części tekstowej planu dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych miejscowości. Podjęte zmiany planów mają na celu przywrócenie stanu planistycznego obowiązującego na obszarze objętym zmianami w czasie obowiązywania uchwał Rady Gminy Zembrzyce Nr VIII/68/15, Nr VIII/69/15 z dnia 18 września 2015 r. oraz Nr XI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 stanowią niewielką modyfikację przyjętego dokumentu w zakresie niepowodującym znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Planowane ustalenia planistyczne nie będą powodowały zagrożenia dla zdrowia ludzi, występowania oddziaływań skumulowanych i transgranicznych, a skala oddziaływania i rodzaj nie będą znaczące dla terenów sąsiednich i środowiska.

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice
 • opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna
  w formie obwieszczenia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski