Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa, którego celem jest częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłaconego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.