Zembrzyce, dn. 04.01.2024r.

Zamawiający:
Gmina Zembrzyce
Zembrzyce 540
34-210 Zembrzyce

OGŁOSZENIE
o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 r.

 1. Nazwa i adres organizatora:
  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, reprezentowana przez Wójta Gminy Zembrzyce
 2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
  Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).
 3. Określenie transportu oraz linii komunikacyjnych:
  Transport drogowy – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:
  1. linia 1: Marcówka Centrum – Zembrzyce Dąbie – Marcówka Centrum
  2. linia 2: Zembrzyce Dąbie – Tarnawa Górna – Zembrzyce Dąbie
 4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
  31 grudnia 2024 r.
 5. Przewidywany czas trwania umowy:
  Od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.
  Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy przez organizatora z Wojewodą Małopolskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.).
 6. Zmiana informacji
  Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).
 7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce,
  3. Strona internetowa organizatora: www.zembrzyce.pl,
  4. Tablica główna w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski