Zembrzyce, dnia 29 października 2021 rok

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Sołectwa Zembrzyce stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XXV/221/21 z dnia 1 września 2021 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4968) podaję do publicznej wiadomości zgłoszonych kandydatów na Sołtysa Sołectwa Zembrzyce w wyborach uzupełniających w zarządzonych na dzień 21 listopada 2021 roku.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Zembrzyce w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zembrzyce

  1. Iwona Gołąbek

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2021 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji.