Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 W okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 28 maja 2015 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1.Podpisano umowy na następujące zadania :

- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach,

- remont drogi gminnej „Sitarzówka” nr 0026 w m. Śleszowice w km  0+000 – 0+600,

- budowę radiowej sieci szerokopasmowej , dostawa sprzętu komputerowego, przeprowadzenie  szkoleń oraz pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II”,

- opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i remont Gminnego Centrum Rekreacyjno-Kulturalno-Sportowego w Zembrzycach”.

- opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna”,

- opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla zadania „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”.

2. Opracowano wnioski o dotację na dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla zadań :

- remont drogi gminnej Sitarzówka w m. Śleszowice,

- opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla zadania „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”,

3. Oszacowano straty w infrastrukturze komunalnej spowodowane przez klęski żywiołowe.

4. Ogłoszono przetarg na oddanie w dzierżawę na okres do 25 lat nieruchomości składającej się z budynku byłego Ośrodka Wczasowego „Jędruś” oraz placu przed tym budynkiem.

5. Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy przydomowy ogród”.

6. Podpisano umowę w sprawie zamiany nieruchomości w celu umożliwienia budowy parkingu przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej.

7. Odbył się wyjazd studyjny przedstawicieli Gminy do Bawarii i Austrii, w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba”.

8. Podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pn. „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”. Kwota dofinansowania 261.810 zł na place zabaw z wyposażeniem, doposażenie oddziałów zerowych w ZS Tarnawa Dolna, SP Marcówka, SP Śleszowice w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt multimedialny itp. Termin realizacji do 30.12.2014 r.

9. Wydano decyzje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 w ilości 64 sztuk na kwotę 64.104 zł.

10. Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w Zembrzycach w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2014 roku w kwocie 30.870 zł

11. Ogłoszono przetarg na dowóz dzieci do szkół na rok szkolny 2014/2015.

12. Wójt uczestniczył w uroczystości 45-lecia i poświęcenia Sztandaru OSP w Śleszowicach.

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 2142 dni temu