Informacja o przystąpieniu do projektu

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Mam przyjemność poinformować, iż Gmina Zembrzyce przystąpiła do projektu o nazwie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”. Projekt zakłada finansowanie ze środków własnych Gminy oraz środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskowany poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów, podczas 3 lat realizacji projektu.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce. W wyniku realizacji projektu, szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska bowiem 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych Gminy Zembrzyce: Zespół Szkół w Zembrzycach, Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej, Szkoła Podstawowa w Marcówce, Szkoła Podstawowa w Śleszowicach oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
Cel ten realizowany będzie poprzez dostarczenie Internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Zakłada się również zwiększenie efektywności projektu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu w jednostkach podległych Gminie Zembrzyce.

Jednocześnie pragnę poinformować jakie kryteria formalno specyficzne są nałożone na projekt warunkujące możliwość ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania 8.3 POIG:
- dzięki realizacji projektu min. 30 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu,
- projekt skierowany jest do właściwej grupy docelowej, zgodnie z założeniami działania 8.3 PO IG,
- wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie działań mających na celu podniesienie jego wartości merytorycznej, gwarantującej wysoką ocenę wniosku przez instytucję wdrażającą jak i sprawną realizację przedsięwzięcia.

Planowane działania:
1.Usługi doradcze oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji techn. planowanej infrastruktury- projekt wykonawczy budowy sieci oraz szczegół. harmon. prac.
2. Zakup środków trwałych oraz oprogramowania, – Zakup 60 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem- 40 szt. dla gosp. domowych oraz 20 szt. dla jednostek podległych Gminy Zembrzyce. Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego oraz antyspyware, wraz z konsolą do zdalnej administracji. Zakup urządzeń teleinformatycznych, niezbędnych do prawidłowej pracy tworzonej sieci.
3. Przeprowadzenie robót instalacyjnych, prowadzących do powstania infrastruktury dostępowej na terenie objętym projektem- montaż masztów w 4 miejscowościach: Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Marcówka i Śleszowice, instalacja szaf teletechnicznych, wykonanie instalacji okablowania zasilającego, sygnałowego oraz logicznego pod potrzeby instalacji wyposażenia węzłów dostępowych. Szkielet sieci oparty zostanie o cyfrowe radiolinie klasy operatorskiej. Lokalizacja węzłów rdzeniowych sieci, stanowiących jej szkielet, w Zembrzycach, Śleszowicach i Marcówce. W celu dystrybucji sygnału, we wszystkich 5 miejscowościach objętych projektem powstaną punkty dystrybucyjne. Utworzony zostanie Główny Węzeł Dystrybucyjny oraz Centrum Zarządzania Siecią, poprzez modernizację odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie będącym w dyspozycji Gminy.
4. Zakup usługi obsługi, zarządzania oraz administrowania systemem, w tym kontroli ew. nadużyć w okresie 3 lat realizacji projektu- w celu obsługi powstałej sieci oraz zapewnienia odbiorcom końcowym dostępu do Internetu- dla gospodarstw domowych, jak i jednostek podległych Gminy. Konieczne będzie również pokrycie kosztów dostarczenia łącza Internetowego.
5. Ubezpieczenie zakupionego sprzętu teleinformatycznego.
6. Przeprowadzenie szkoleń dla odbiorców z grupy docelowej- w IV kwartale 2012 oraz I kwartał 2013r. Szkolenia służyć będą zwiększeniu wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania komputerów oraz Internetu przez odbiorców końcowych.
7. Promocja projektu.
8. Zarządzanie projektem- realizowane przez inżyniera projektu.

Z planowanych działań łatwo można wywnioskować, że największym elementem projektu jak i najbardziej kosztownym jest budowa sieci zapewniającej możliwość dostarczenia Internetu do wszystkich sołectw. Cała infrastruktura będzie własnością Gminy Zembrzyce stwarzając szereg nowych możliwości i rozwoju.

W kolejnych latach planuje się zapewnienie uzyskania dostępu do Internetu pozostałym gospodarstwom z terenu naszej gminy, bez konieczności ponoszenia tak dużych nakładów.

Zaznaczyć trzeba że projekt ma charakter społeczny więc jak każdy projekt tego typu jest obarczony ryzykiem. Dlatego zasadnym jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce etapowo. Jednak najważniejszy jest właśnie ten etap, przewidujący budowę kompleksowej infrastruktury ICT głównie ze środków Unii Europejskiej.
Wszystkie koszty związane z realizacją projektu w rozbiciu na poszczególne lata ujęte są w Uchwale Intencyjnej nr X-75/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011 r., zaznaczyć jednak trzeba, że koszty te a przede wszystkim koszty zapewniające trwałość projektu mają charakter szacunkowy i zgodnie obowiązującymi trendami ich wielkość ciągle maleje.
Wójt jako pomysłodawca projektu przedstawił Radzie Gminy wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, a Rada Gminy na sesji w dniu 20.10.2011 r. w/w uchwałą wyraziła wolę przystąpienia i upoważniła Wójta do realizacji projektu. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, przewidywany termin oceny wniosku to II kwartał 2012 roku. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pracownik Urzędu Gminy Zembrzyce zaangażowany w projekt i jego realizację tj. insp. ds. zamówień publicznych Przemysław Fidelus.

Wójt Gminy Zembrzyce
Eugeniusz Stypuła

E.Stypuła

Dodano w dziale Aktualności 3447 dni temu