Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku

1.  Od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

2)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,25 zł od 1m2 powierzchni,

4)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.

2.   Od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych – 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)      od pozostałych budynków lub ich części:

a)     od garaży wolnostojących – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)     od budynków gospodarczych (stodoły, obory, składy opału i narzędzi) – 3,60 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      od budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajętych na cele letniskowe – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     inne budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.   Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W stosunku do 2016 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie.

Uch160 » (1.4 MiB)
Dodano w dziale Opłaty 1093 dni temu