Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 26 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Ogłoszono i przeprowadzono przetargi na następujące zadania:

- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach,

- remont drogi gminnej „Sitarzówka” nr 0026 w m. Śleszowice.

2. Podpisano następujące umowy :

- na rewitalizację części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12 – poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12 – poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych”.

3. Przeprowadzono rekrutację do uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II”, zostało złożonych 121 wniosków.

4. Przeprowadzono nabór wniosków do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa: Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i osiedla Bace w Zembrzycach.

5. Rozpoczęto weryfikację zaktualizowanej bazy danych ewidencji miejscowości  i adresów.

6. Wyłoniono kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji będzie nim Pan Konrad Karkula.

7. Przeprowadzono najpilniejsze remonty dróg po zimie na terenie gminy

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 2170 dni temu