Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Zembrzyce

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani ALEKSANDRA BISAGA, zam. Tarnawa Dolna

UZASADNIENIE:

Pani Aleksandra Bisaga posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.
Ponadto kandydatka posiada wykształcenie drugiego stopnia oraz udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz przy prowadzeniu postępowań publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.
Posiada również bardzo dobrą znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w zakresie ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Dodano w dziale Aktualności 350 dni temu