Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

Zembrzyce: Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce
Numer ogłoszenia: 269728 – 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Przygotowanie dokumentacji projektowej, oraz budowa infrastruktury teletechnicznej, bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej) w tym sprawowanie nadzoru autorskiego b) Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla uczestników projektu c) Usługa serwisowania sieci szerokopasmowej oraz sprzętu komputerowego d) Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz 20 jednostek podległych e) Organizacja szkoleń informatycznych dla uczestników projektu Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 10 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). Zgodnie z powyższym, przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przygotowania dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji – Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy masztów antenowych (wraz z branżami), oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) – Opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej – Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 2. Budowy masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny – Budowa masztów antenowych w miejscowościach: (Zembrzyce , Tarnawa Dolna, Marcówka i Śleszowice) – Instalacja szaf zewnętrznych (typu outdoor) lub wewnętrznych, w zależności od potrzeb oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego pod potrzeby instalacji anten 3. Budowy sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej – Dostawa, instalacja oraz konfiguracja radiolinii cyfrowych – Dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń dystrybucyjnych punkt-punkt 4. Budowy sieci dostępowej ( Węzłów Dostępowych oraz instalacja terminali odbiorczych) – Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie Węzłów Dostępowych – Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz UPSów – Montaż szaf, uchwytów antenowych oraz przygotowanie infrastruktury kablowej w obiektach Węzłów Dostępowych – Dostawa i instalacja i konfiguracja urządzeń odbiorczych dla 40 Beneficjentów końcowych 5. Wyposażenia Głównego Węzła Dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania siecią szerokopasmową. – Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Zarządzania – Dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do budowy Głównego Węzła Dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, kontrolera sieci bezprzewodowej, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci) 6. Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego modernizacja – Dostawa 40 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych – Dostawa 20 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych 7. Usługi administrowania i serwisowania systemu (sieci szerokopasmowej oraz sprzętu komputerowego), w tym kontrola ewentualnych nadużyć w okresie 3 lat (Operator Infrastruktury) – Serwis i utrzymywanie sprzętu komputerowego w Jednostkach Podległych w ramach zadań koordynacyjnych (20 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu) – Serwis i utrzymywanie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych (40 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu) – Serwis i utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej 8. Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 Jednostkach Podległych przez okres 3 lat. (Operator Infrastruktury) 9. Szkolenia z podstaw obsługi komputera (systemu operacyjnego, pakietu biurowego oraz Internetu)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. 1. 7. uPzp. polegających na: – zaprojektowaniu i budowie infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu: maksymalnie 3 obiektów infrastruktury – dostawie i instalacji zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych: maksymalnie 12 szt. – organizacji szkoleń informatycznych dla uczestników projektu: maksymalnie 12 osób

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.80.00-6, 45.31.23.30-9, 32.41.31.00-2, 32.41.50.00-5, 32.41.21.10-8, 32.34.42.10-1, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 32.42.20.00-7, 45.31.56.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7, 72.40.00.00-4, 30.21.31.00-6, 72.72.00.00-3, 72.61.10.00-6, 44.21.22.63-0, 45.20.00.00-7, 45.30.00.00-0, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 20.000,00 PLN ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: 1) wykonał należycie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) Dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym instalacji i konfiguracji) sieci bezprzewodowej w technologii WLAN (WiFi), składającej się z minimum 20 punktów dostępowych, zarządzanych przez kontroler sieci bezprzewodowej o wartości minimum 700 000 zł brutto każda; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 2.Wykonawca musi udokumentować, iż wykonał należycie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) jedno zamówienie w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto b) jedno zamówienie w zakresie dostawy łącz internetowych (w technologii światłowodowej, lub za pomocą radiolinii cyfrowej) przez okres minimum 1 roku i o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto (rocznie) c) jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług związanych z serwisowaniem, zarządzaniem i administracją, bezprzewodową siecią szerokopasmową przez okres minimum 1 roku i złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług i dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej *(kierownika budowy) b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności telekomunikacyjnej* bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) c) co najmniej dwiema osobami, posiadającymi certyfikaty zawodowe w zakresie oferowanej technologii urządzeń aktywnych sieci ( inżynierów systemowych) na poziomie zgodnym lub równoważnym z Cisco Certified Networking Associate d) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie administracji serwerów sieciowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft Certified Professional, e) co najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleniowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z uprawnieniami trenera/egzaminatora ECDL. *) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich z dnia 18 marca 2008 r. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do bieżącego finansowania zadania na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN. Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca zobligowany jest do złożenia stosownego dokumentu, tj. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Kosztorys ofertowy (z podaniem nazwy producenta, typu i modelu oferowanych urządzeń) – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ c) Oświadczenie o podwykonawcach wg. Załącznika nr 9 do SIWZ – jeśli zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom; d) Pełnomocnictwo dla osoby/osób składających ofertę, jeśli fakt ten nie wynika z załączonych do oferty dokumentów rejestrowych e) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1. zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie 2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz f) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 3. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540 34-210 Zembrzyce sekretariat urzędu I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Do pobrania :

 

Numer ogłoszenia: 272968 – 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269728 – 2012 data 25.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax. 033 8770 700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: d) Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz 20 jednostek podległych.
 • W ogłoszeniu powinno być: d) Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych.

Eugeniusz Stypuła

Wójt Gminy

 

 

Zembrzyce, dnia 27.07.2012 r.

RIR.271/6/24/2012

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na pn. „Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) , zamawiający informuje że wprowadzono następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

 1. W zakresie opis przedmiotu zamówienia :

Zamianie ulega zapis pkt. 3.2. d) SIWZ : Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych.

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Miejsce publikacji :

www.zembrzyce.pl

                                                                           Eugeniusz Stypuła

                                                                                Wójt Gminy


Odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania Wykonawców :

Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Wynik postępowania :

Dodano w dziale Projekty unijne , Przetargi , W trakcie realizacji 2905 dni temu