Konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 139/2018
Wójta Gminy Zembrzyce
z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/73/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Zembrzyce

z a r z ą d z a ,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Konsultacje będą się odbywały poprzez zamieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, jak również poprzez zorganizowanie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji w Urzędzie Gminy Zembrzyce w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 14:00.
 2. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 30.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r.

 

§ 3.

Opinie dotyczące projektu należy przedstawić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 16.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Zembrzyce lub przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Zembrzyce,
34-210 Zembrzyce 540 w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zembrzyce.pl.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 rok

 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Program określa cele, zasady, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres i sposób realizacji, wysokość środków na realizację, sposób tworzenia i oceny programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych oraz zakres przedmiotowy współpracy w roku 2019 Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych gminy.

Ilekroć w treści jest mowa o:

1)      organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie,
2)      gminie – rozumie się przez to Gminę Zembrzyce,
3)      programie – rozumie się to Roczny program współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 rok,
4)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

II . CELE  PROGRAMU

 1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi służącego do rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.
 2. Celami szczegółowymi programu są:

1)      stworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców,
2)      integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3)      poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4)      umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie  i lokalną  wspólnotę,
5)      wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie im zdań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.

III. ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu następujących zasad:

 1. pomocniczości -  gmina powierza organizacjom realizację swoich zadań własnych,
  a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy
 2. partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w zaspakajaniuzdefiniowanych potrzeb i osiąganiu razem wytyczonych celów,
 1. suwerenności stron – stosunki pomiędzy gminą, a organizacjami kształtowane będą
  z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
 2. efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadania publicznego,
 3. uczciwej konkurencji- zakładającej równe, bezinteresowne i bezstronne traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie podejmowanych działań.
 4. jawności – wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne.

IV. ZAKRES  PRZEDMIOTOWY   WSPÓŁPRACY

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest:

 1. Realizacja zadań gminy określonych w ustawach.
 2. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania
 3. Podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców.
 4. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

V. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

 1. Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie:

a)      powierzania  wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)      wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 1. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:

a)      współdziałanie i wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności,
b)      konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c)      tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym złożonych z radnych, przedstawicieli organizacji  oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,
d)      organizowanie i współorganizowanie z organizacjami spotkań, konferencji, szkoleń, festynów i konkursów adresowanych do mieszkańców gminy,
e)      organizowanie otwartych spotkań z organizacjami oraz umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Zembrzyce,
f)       umożliwienie użyczenia bądź wynajmowania lokali i nieruchomości będących własnością gminy na cele działalności statutowej tych organizacji,
g)      promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających  w tym obszarze,
h)      umieszczenie na stronie internetowej gminy bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy.

VI. PRIORYTETOWE OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH

W roku 2019 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2.  Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Zadania z zakresu ochrony i promocji  zdrowia.
 4.  Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Wykaz w/w priorytetowych zadań nie stanowi zobowiązania do podjęcia współpracy w danym zakresie. Przed ich zleceniem organizacjom do realizacji, oprócz wcześniejszego zaplanowania środków na ten cel w budżecie gminy, każdorazowo niezbędne jest dokonanie oceny efektywności, skuteczności i opłacalności takiego rozwiązania, wiarygodności organizacji, jej dotychczasowego doświadczenia, posiadanych zasobów i zdolności oraz spełnienie innych kryteriów wynikających z ustawy.

Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań realizowanych w 2019 roku nie wyklucza możliwości  powierzania lub wspierania podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań Gminy.

VII. OKRES REALIZACJI  PROGRAMU

Program będzie realizowany od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

VIII.  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych zarówno w ramach otwartego konkursu ofert, jak i z jego pominięciem, zgodnie z wymogami ustawy.
 2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
 3. Udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników gminy, jednostek organizacyjnych.
 4. Promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informację na stronach internetowych gminy oraz jednostek organizacyjnych .
 5. Współorganizowanie spotkań, konferencji , których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji i gminy.
 6. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.IX.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Przewidywana wielkość środków na realizację programu wynosi 180.000,00 złotych.

Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona
w budżecie Gminy na rok 2019.

 

X.  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Po zakończeniu programu w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku, Wójt przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2019 rok.

Ocena realizacji programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

1)  liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2)   liczbę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu,
3)   wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań w danym roku budżetowym,
4)  ilość dofinansowanych w ramach programu zadań publicznych,
5)  liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

XI.  SPOSÓB TWORZENIA  PROGRAMU ORAZ  PRZEBIEG KONSULTACJI

 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia ogłosił przeprowadzenie konsultacji w dniach:
  od 30.10.2018 r. do 16.11.2018 r., zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr X/73/2011 z dnia 20 października 2011 r.
 2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.
 3. Program zostaje przyjęty uchwałą Rady Gminy i umieszczony na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

XII.  TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI  KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 1. Wójt w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert oraz powołuje skład komisji konkursowej w celu oceny ofert.
 1. Komisja dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Z przebiegu posiedzenia komisja sporządza protokół.
 3. Za uczestnictwo w pracach komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji dokona wyboru złożonych ofertXIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwości uwzględnienia nowych form współpracy
  i doskonalenia tych, które są już realizowane.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami stosuje się przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3.   W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Wójt Gminy.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 142 dni temu