Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

DZIEWIĘTNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r.  tj. w piątek,

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Zapoznanie się z informacją z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2020 roku Gminy Zembrzyce.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2021 r.”

7.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

8.Podjecie uchwały w sprawie: Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2020 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.  

16.Podjecie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.

17.Podjecie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.

18.Podjęcie uchwały w  sprawie: rozpatrzenia petycji.

19.Podjęcia uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

20.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                 Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności 58 dni temu