Baza inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na terenie Gminy Zembrzyce – Nowy termin składania ankiet

Szanowni Państwo,
w związku z nałożonym na gminy obowiązkiem prowadzenia i aktualizowania bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków wynikającym z zapisów „Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Zembrzyce ponownie zwraca się z prośbą o rzetelne wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynków na terenie Gminy Zembrzyce.

Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do tut. urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2021 r. w formie papierowej – wrzucając do skrzynki podawczej przy wejściu do urzędu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zembrzyce : 34-210 Zembrzyce 540.

Jednocześnie informuję, że w przypadku niewypełnienia i niezłożenia ankiety dane zostaną pozyskane podczas kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania uchwały antysmogowej prowadzonej przez upoważnionych pracowników tut. urzędu.

Ponadto informuję, że zebrane dane pozwolą uzyskać informację na temat aktualnego sposobu ogrzewania nieruchomości przez mieszkańców oraz oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów na paliwa stałe na nowe niskoemisyjne kotły, spełniające wymagane normy, co przyczyni się do przeznaczenia odpowiedniej ilości środków w budżecie gminy na dofinansowanie takiej inwestycji.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 33 874 60 02 wew. 107.

Ankieta  do pobrania w formacie  pdf.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 184 dni temu