Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE  OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO, POŻARNICZEGO MARKI JELCZ, model: 325 15.4 t

1.    Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód specjalny, pożarniczy, marki Jelcz, model 325 15.4 t,  o nr rejestracyjnym KSU H254,  stanowiący własność Gminy Zembrzyce.

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model: JELCZ,  325 15.4 T
Wersja 325
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD SPECJALNY
Nr rejestracyjny: KSU H254
Rok produkcji: 1977
Nr VIN: JS315080000370
Data pierwszej rejestracji:1977/08/16
Data ważności badania technicznego  2019/07/13
Wskazanie drogomierza 17413 km
Okres eksploatacji pojazdu 77/08/16-18/08/15, 492 miesiące
Opis rodzaju pojazdu: pożarniczy
Dopuszczalna masa całkowita 15 400 kg
Rodzaj zabudowy: skrzyniowa
Rodzaj kabiny: długa
Liczba osi/Rodzaj napędu/skrzynia biegów 2/ 4×2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / rozstaw osi  – resory/resory/4100 mm
Kolor powłoki lakierniczej: czerwony
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność i moc silnika:11100 cm /183 kW (249KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów – 6/ rzędowy.
Zbiornik wody 5500 l, autopompa odśrodkowa dwustopniowa

Samochód można obejrzeć na terenie OSP w Zembrzycach, po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem OSP w Zembrzycach,  tel. 500 169 314.

2.    Cena wywoławcza samochodu: 7.000,00 zł brutto, słownie (siedem tysięcy złotych)

3. Regulamin uczestnictwa w przetargu:
1) W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, oraz inne podmioty posiadające zdolność prawną, które wniosą wadium w wysokości 400 zł  na rachunek bankowy Gminy Zembrzyce: 89 8128 0005 0000 0462 2000 0070, w terminie do dnia 26 października 2018 roku.

2) Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 122/2018 z dnia 05.10.2018 r.) wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w Urzędzie Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540,w zaklejonej kopercie z opisem „ PRZETARG 29.10.2018” w terminie do 29 października 2018 roku do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Zembrzyce. /Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy/.

3) Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

5) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.

6) Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy Zembrzyce, w dniu 29 października 2018 roku o godz. 12:30.

7) Nabywcą, zostaje uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za samochód, pomniejszonej o wadium, przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Należność powinna zostać wniesiona na konto Gminy Zembrzyce nr: 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020.

8) Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

9) Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

10) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu.

11)  Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 262 dni temu