Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 3 listopada 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Dwudziesta ósma  SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 03 listopada  2017 r.  tj. piątek o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę  i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Zembrzyce na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  oraz uchwalenia dopłat do taryf dla I Grupy odbiorców  – indywidualne gospodarstwa  domowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów   i Kanalizacji w Zembrzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu pt. „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2014 -2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. K. Przerwy – Tetmajera w Zembrzycach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Przerwy Tetmajera wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zembrzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody  budżetu Gminy Zembrzyce instrumentem płatniczym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
 18. Zapoznanie  się z informacją o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Zembrzyce w roku szkolnym 2016/2017.
 19. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 20. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego i informacja Wójta Gminy o podmiotach , w których  jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społeczno-użyteczne.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i informacje.
 24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

           Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 661 dni temu