ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – rozgraniczenie nieruchomości

Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Zembrzyce, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 4933, 4934 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych: 4325, 4324, 4323/2, 3209, 3208 obr. Zembrzyce.”

  1. Zamawiający:
    Gmina Zembrzyce

    34-210 Zembrzyce 540
    tel. 33/8746002
    e-mail: gmina@zembrzyce.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

3. Zakres rzeczowy:
Wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.
a.  analizę stanu prawnego nieruchomości,
b.  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
c.  sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej stosownej dokumentacji  geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

4.  Termin realizacji zadania: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do 10.01.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wybory oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i fizycznych.

Załącznik:
1. Formularz ofertowy

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 249 dni temu