Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze : główny księgowy w Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
głównego księgowego – w wymiarze 1/8 etatu – prowadzony w drodze postępowania konkursowego.

I. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w określonym zakresie z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458z późn. zm.):

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków :

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, lub

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
- biegła obsługa pakietu Ms Office;
- znajomość programów komputerowych PŁACE i KADRY oraz PŁATNIK;
- kreatywność;
- komunikatywność
- doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych;
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów około ustawowych;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz,

- przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem z ZUS i z US,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz składanie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji finansowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz składanie podpisu na umowach powodujących zaciągnięcie zobowiązań Kierownika zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

IV. Niezbędne dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej.

V. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (w przypadku przejścia do dalszego etapu naboru – oryginały do wglądu),

-referencje,30

-kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach, Zembrzyce 584, 34-210 Zembrzyce , w godzinach pracy Świetlicy, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędowe głównego księgowego w Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach”do dnia 05.12.2011 r. do godz. 13.00.

Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o rozmowie kwalifikacyjnej.

Monika Woźny

Dodano w dziale Aktualności 3459 dni temu