Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 

W okresie od 31 października 2013 r. do 26 listopada 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Wykonano remont drogi gminnej Zarębki nad Skawcami w miejscowości Zembrzyce.

2. Podpisano umowę na zadanie pn. ”Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariatów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach”.

3. Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Marcówka oraz przysiółku Zarębki w Zembrzycach.

4. Odebrano zadanie związane remontem budynków mienia komunalnego w Gminie Zembrzyce:
- Remont budynku O.S.P. położonego na działce nr ewid. 466/50 w miejscowości Zembrzyce.
- Remont pomieszczeń w budynku mienia komunalne w Śleszowicach – pomieszczenia Stowarzyszenia Muzycznego w Śleszowicach.
-Remont budynku Klub Rolnika w Tarnawie Górnej.

5.  Rozliczono dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.

6.  Podpisano umowę na montaż i dostawę barierek drogowych energochłonnych.

7.  Odbyło się Zebranie Wiejskie w Tarnawie Górnej w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia terenu byłej szkoły .

8. Złożono wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o zrzeczenie się zarządu dla wytypowanych działek zlokalizowanych na obrzeżach powstającego zbiornika Świnna Poręba, celem wykorzystania ich na realizację inwestycji dotyczących zagospodarowania terenów wokół zbiornika.

9. W dniu 11 listopada w Zembrzycach odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2320 dni temu