Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 28 września 2018 r do 30 listopada 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.  Dokonano oficjalnego otwarcia Stref Rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce.

2. Wykonano pochylnie dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach.

3. Wykonano i złożono wniosek o płatność w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” w związku z remontem drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K w miejscowości Marcówka w km od 0+021,40 do km 0+467,90.

4.Wykonano remonty następujących dróg:

- remont drogi gminnej „Jędrasy” nr 440921K w miejscowości Marcówka w km 0+000-0+217,

- remont drogi gminnej „Sitarzówka I” nr 441219 K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+038, 0+038 – 0+242.

5.Zakończono realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Zembrzyce w roku 2018” w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce. W ramach tego zadania podpisano 37 umów z osobami fizycznymi na wymianę starych palenisk na nowe urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu ( ekogroszek-22, pelet – 8, gaz – 6, olej – 1). Wnioski o wypłatę dotacji celowej złożyło 37 osób.

6. Zaprojektowano i zamontowano 4 lampy oświetlenia ulicznego przy drogach Sadki, Franiki i Do Stypuły.

7. Złożono 3 wnioski w ramach konkursu do Ministerstwa Sportu i Turystyki:

1) Na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych w zakresie upowszechniania sportów zimowych – „Czas na łyżwy”. Planowane jest, że program będzie realizowany od stycznia do lutego 2019 r., obejmie łącznie 57 uczniów klas VII i VIII ze wszystkich szkół w Gminie Zembrzyce, którzy wyrazili chęć uczestnictwa. Ogólny koszt zadania wyniesie 28 590 zł, dofinansowanie wyniesie 50% z MSiT tj.( 14 295 zł).

2) Na organizację zajęć sportowych – nauka pływania „Umiem pływać”. Planuje się, że projekt będzie realizowany od marca do maja 2019 r., weźmie w nim udział 100 uczniów klas  I – III ze wszystkich szkół. Całkowity koszt zadania wyniesie 47 572 zł., wnioskowana kwota z MSIT to 18.000 zł.

3) Na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Planowana realizacja projektu to okres od  marca do listopada 2019 r., z udziałem 196 uczniów ze wszystkich szkół. Całkowity koszt zadania to 30 240 zł., z tego dofinansowanie z MSIT wyniesie 15 120 zł.

8. Przekazano plac budowy oraz przystąpiono do prac związanych z realizacją zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna” .

9. Wdrożono system umożliwiający transmitowanie obrad rady gminy oraz system umożliwiający sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań.

10. Sprzedano samochód strażacki marki Jelcz, będący na wyposażeniu OSP w Zembrzycach.

11. Przeprowadzono konsultację Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019.

12. Przygotowano projekt budżetu Gminy Zembrzyce na 2019 rok.

13. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w 2019 roku z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

14. Ogłoszono przetarg na bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022

15. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

- obchodach Dnia Nauczyciela,

- konferencji „Małopolska na rowery”

- uroczystościach związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

- spotkaniu poświęconym Konsultacjom Społecznym z organizacjami pozarządowymi w zakresie Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok,

- spotkaniu dotyczącym programu „Czyste powietrze”

- posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze

- obchodach Dnia Seniora w Śleszowicach

- posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

 

   Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 338 dni temu