Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 marca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach wpłynęły 402 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, na łączną liczbę 666 dzieci. Wniosków przesłanych w formie elektronicznej było 26, wydano 378 decyzji o przyznaniu świadczenia dla 620 dzieci, do dnia 25 czerwca 2016 r. wypłacono 1842 świadczenia na kwotę 918 tyś 059 zł.  16 wniosków, w których zaznaczono pobyt lub zatrudnienie członka rodziny poza granicami Polski przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, celem ustalenia czy zachodzi koordynacja w wypłacie świadczeń rodzinnych. Wnioski te czekają na rozpatrzenie przez Marszałka Województwa.  Trzy wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w 11 przypadkach odmówiono przyznania świadczenia na pierwsze dziecko.

2. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn.”Przebudowa kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną wraz z instalacją gazową w budynku użyteczności publicznej położonym na działkach nr ewid. 461/10, 461/12 w miejscowości Zembrzyce”.

3. Przeprowadzono procedury przetargowe oraz podpisano umowy dla następujących zdań :

1)  Remont dróg gminnych na terenie gminy Zembrzyce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014r.

2)  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zembrzycach.

3)  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Zembrzyce z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w latach 2017-2018.

4)   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2016-2019,

5)   Zakup energii elektrycznej.

6)   Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 .

7)   Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu  Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

8)   Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zembrzyce, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych gminy i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

4. Obecnie trwają prace lub przekazano place budowy dla następujących robót budowlanych w zakresie dróg :

1)      Remont drogi „Słowackiego” w miejscowości Zembrzyce.

2)      Remont drogi „Pod Wiadukt” w miejscowości Zembrzyce.

3)      Remont drogi „Ruski Grygle” w miejscowości Zembrzyce.

4)      Remont drogi „Kudziówka” w miejscowości Śleszowice.

5)      Remont drogi „Jony” w miejscowości Tarnawa Górna;

6)      Budowa łącznika (droga klasy D) drogi gminnej na Zarąbki Skawieckie (klasa drogi L) z drogą gminną relacji Stryszów – Zembrzyce (klasa drogi L), od km 0+000 do km 0+181,43 w miejscowości Zembrzyce;

7)      Remont drogi transportu rolnego „Do Wróbla” w miejscowości Zembrzyce

8)      Remont drogi transportu rolnego „Kadelówka” w miejscowości Śleszowice

9)       Remont drogi „Do lasku” w miejscowości Tarnawa Dolna;

10) Remont drogi „Za Ośrodkiem Zdrowia” w miejscowości Śleszowice;

11)   Remont drogi „Makówka” w miejscowości Tarnawa Górna;

5. Złożono karty projektu o udzielenie dotacji  dla następujących zadań :

- zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 440912K (dz. Nr 1120, 1381, 1375, 980) w miejscowości Marcówka,

- budowa szlaku rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba w Zembrzycach,

- remont drogi transportu rolnego „Na Kusice” w miejscowości Zembrzyce.

6. Rozpoczęto prace związane z przeprojektowaniem kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej.

7. Rozpoczęto prace związane z budową odcinka drogi do działek budowlanych na osiedlu Storczały wraz z kanalizacją i wodociągiem.

8.Ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji dla osób fizycznych zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (dalej: PONE) w latach 2016-2017 oraz środków Gminy Zembrzyce.

9. W ramach działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do wymiany kotłów na proekologiczne zorganizowano w dniu 18 czerwca 2016 r. pokaz wysokowydajnych,proekologicznych kotłów i nowych rozwiązań technologicznych ograniczających niską emisję.

10. Przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Zembrzyce.

11. W dniach od 11 do 22 maja 2016r. zorganizowano wyjazd na „Zieloną Szkołę” do Kołobrzegu dla 91 uczniów klas V i VI  Szkół Podstawowych  z Zembrzyc, Tarnawy Dolnej, Śleszowic i Marcówki. Dla wielu z nich był to pierwszy, samodzielny wyjazd z domu jak również pierwsze spotkanie z Morzem Bałtyckim. ,,Zielona szkoła” została dofinansowana w kwocie 19 770 zł z WFOŚiGW w Krakowie, Gminy Zembrzyce w wysokości 20 000 zł oraz wpłat rodziców.  Koszt całości zadania wyniósł 79 079 zł.

12. Zorganizowano wyjazd dla 410 uczniów z gminnych szkół do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA

13. Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach wypłacił II cześć pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 69 636 zł  dla 105 uczniów.

14. W dniu 27 czerwca 2016 r. zorganizowano spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące przygotowania Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba dla podmiotów z Gminy Zembrzyce.

15. Zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne:

„ Festiwal Eko – Strachów”

„ Polska Biega w Marcówce”

„ Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej”

„Dni Gminy Zembrzyce”

16. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- spotkaniu z Dyrektorem  Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM Jakubem Szymańskim w zakresie planowanego konkursu w ramach działania 6.3.3 „Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych”

- posiedzeniach Zespołu do spraw zagospodarowania Zbiornika Świnna Poręba działającego przy Sejmiku Województwa Małopolskiego

- spotkaniu z W-ce Marszałkiem Stanisławem Sorysem w zakresie realizacji projektu w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

- spotkaniu z Z-cą Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie Ryszardem Listwanem, którego tematem była ochrona powietrza w Gminie Zembrzyce

- posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz w Walnym Zebraniu Członków tegoż stowarzyszenia

- posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

- spotkaniu samorządowców z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem w ramach Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie

- Gminnym Zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych

- akademiach szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego w ZS Tarnawa Dolna, SP Śleszowice, ZS Zembrzyce oraz w SP Marcówka

- wydarzeniach kulturalnych i sportowych, których Gmina Zembrzyce była organizatorem lub współorganizatorem.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1374 dni temu