Zawiadomienie o Sesji Rady

Z A W I A D O M I E N I E

                      XIII S E S J A VI kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 29 grudnia  2011r.

tj. czwartek  o godz.14- tej  w Pawilonie Sportowym  w Zembrzycach w której, porządek dzienny przewiduje:  

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Zatwierdzenie  porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy  z dnia  14 grudnia  2011r.

4.  Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

5.  Interpelacje radnych.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Zembrzyce na rok 2012.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

11.  Sprawy bieżące.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

14.  Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

 Łukasz Palarski

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 3409 dni temu