Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce od 27 listopada do 30 grudnia 2020r.

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce 

W okresie od 27 listopada 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.Gmina Zembrzyce Złożyła 2 wnioski w ramach konkursu do Ministerstwa  Sportu w Warszawie tj.:

a) Na organizację zajęć sportowych – nauka pływania „Umiem pływać”.  Planuje się, że projekt będzie realizowany od września do października 2021r., weźmie w nim udział 153 uczniów klas  I – III ze wszystkich szkół. Całkowity koszt zadania wyniesie 77 644 zł., wnioskowana kwota z MS to 30 600 zł.

b) Na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Planuje się, że od września do grudnia 2021 roku będzie w nim uczestniczyć 333 uczniów ze wszystkich szkół gminy. Całkowity koszt zadania to 16 550 zł, z tego dofinansowanie z MS wyniesie 8 275 zł.(50%)

2.Wypłacono pomoc materialną dla 34 uczniów z terenu gminy, w formie  stypendium szkolnego na łączną kwotę 29 128,00 złotych.

3.W ramach  przekazanej dotacji z budżetu gminy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach zakupił zamiatarkę. Zamiatarkę wyposażono w dodatkowe elementy takie jak system zraszania, pojemnik na odpady, regulację hydrauliczną kąta pracy, szczotkę boczną oraz mocowanie EURO. Koszt zakupu to niespełna 20 000 zł.

4.Przeprowadzono remont drogi gminnej na oś. Zamłynie w Zembrzycach na działkach nr: 4252 i 4253/1.

5.Uporządkowano organizację ruchu wokół głównych budynków użyteczności publicznej w Zembrzycach. Obok nowo wyniesionego przejścia dla pieszych przy ZS w Zembrzycach powstało drugie w rejonie Centrum Rekreacji łączące istniejące ciągi pisze. Ponadto pojawiło się wiele nowych znaków drogowych, które uporządkowały ruch drogowy wprowadzając jasne zasady poruszania w wyznaczonym rejonie.

6.Ogłoszono przetarg na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zembrzycach.

7.Gmina Zembrzyce w ramach III naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła trzy wnioski aplikacyjne tj.:

a) Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w miejscowości Tarnawa Dolna oraz Tarnawa Górna. W ramach zadania planuje się budowę/rozbudowę drogi K1702 tj. w km. Nr.1) 11+163-11+610 (447,0 m) Nr.2) 12+580-13+100 (520,0 m) Nr.3) 6+510 – 7+612 (1102,m). Głównym zakresem prac w ramach inwestycji jest budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na w/w odcinkach drogowych.

b) Budowa sali gimnastycznej przy SP Śleszowice o wym.ok.16.5x33m z łącznikiem oraz dr. dojazdową, parkingiem i placem zabaw. Budynek 1-kondygnacyjny w części boiska sportowego i 2-kondygnacyjny w części sanitarno – technicznej. Pow. użytkowa sali to ok.600m2. Przyziemie obejmuje magazyn i pokój trenera, szatnie i sanitariaty, pom. sportowe o wymiarach 12.5×24.5m obejmujące boisko do koszykówki, siatkówki, badmintona i ćwiczeń gimnastycznych. W poziomie piętra widownia oraz pomieszczenie sportowe.

c) Modernizacja ujęcia wody i SUW w Zembrzycach wraz z budową studni głębinowej. Zakres prac obejmuje m.in : modernizację SUW, przebudowę zbiornika wyrównawczego, wymianę instalacji wodnej (armaturę, filtry, system dezynfekcji itp.) modernizację ujęcia wody na Paleczce, modernizację budynku i ogrodzenia, budowę studni głębinowej oraz dokumentację dla całości zadania.

                                                                                                                                             Łukasz Palarski

                                                                                                          Wójt Gminy Zembrzyce

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 113 dni temu