Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finnasów oraz Ochrony Środowiska i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce.

Zembrzyce, dnia 26.04.2021 roku


ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku, tj. środa o godzinie 14-tej w Pawilonie Centrum Rekreacji w Zembrzycach, Zembrzyce 584.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2020.

5. Zapoznanie się z Ewaluacją Strategii i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2014 2020.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2021-2027 r.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zembrzyce na lata 2021-2024.

8.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce za rok 2020.

9.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.

13.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XVII/155/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

15.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

16. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.

17.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

18.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Sprawy bieżące.

21.Zakończenie.

 

Dodano w dziale Aktualności 20 dni temu