Zawiadomienie o szesnastej sesji Rady Gminy Zembrzyce

SZESNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 29 PAŹDZIERNIKA 2020 r.  tj. w czwartek,

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 09 lipca 2020 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjecie uchwały w prawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

6.Podjecie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

7.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zembrzyce w roku szkolnym 2019/2020.

8.Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.

9.Zapoznanie się z informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy Zembrzyce za I-sze półrocze 2020 r.

10.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

11.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                 Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 182 dni temu