Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce za okres od 27 lutego do 30 kwietnia 2021 roku

W okresie od 27 lutego do 30 kwietnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Gmina Zembrzyce uzyskała dofinansowanie  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich w wysokości 1 789 651,00 zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę turystyczną Gminy Zembrzyce tj.:

1) Rozbudowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

2) Rozbudowa placu zabaw w Tarnawie Dolnej przy Strefie Rekreacji wraz z trenem zielonym.

3)  Przebudowa obiektu  byłego ośrodka wczasowego w Marcówce przy Strefie Rekreacji .

4) Przebudowa obiektu komunalnego mieszczącego Izbę Regionalną w Tarnawie Górnej wraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

2. W ramach III naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wójt Gminy złożył trzy wnioski aplikacyjne na następujące zadania:

1)  Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w miejscowości Tarnawa Dolna oraz Tarnawa Górna. W ramach zadania planuje się budowę/rozbudowę drogi K1702 tj. w km. Nr.1) 11+163-11+610 (447,0 m) Nr.2) 12+580-13+100 (520,0 m) Nr.3) 6+510 – 7+612 (1102,m). Głównym zakresem prac w ramach inwestycji jest budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na w/w odcinkach drogowych.

2)  Budowa sali gimnastycznej przy SP Śleszowice o wym.ok.16.5x33m z łącznikiem oraz dr. dojazdową, parkingiem i placem zabaw. Budynek 1-kondygnacyjny w części boiska sportowego i 2-kondygnacyjny w części sanitarno – technicznej. Pow. użytkowa sali to ok.600m2. Przyziemie obejmuje magazyn i pokój trenera, szatnie i sanitariaty, pom. sportowe o wymiarach 12.5×24.5m obejmujące boisko do koszykówki, siatkówki, badmintona i ćwiczeń gimnastycznych. W poziomie piętra widownia oraz pomieszczenie sportowe.

3)  Modernizacja ujęcia wody i SUW w Zembrzycach wraz z budową studni głębinowej. Zakres prac obejmuje m.in : modernizację SUW, przebudowę zbiornika wyrównawczego, wymianę instalacji wodnej (armaturę, filtry, system dezynfekcji itp) modernizację ujęcia wody na Paleczce, modernizację budynku i ogrodzenia, budowę studni głębinowej oraz dokumentację dla całości zadania – uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 1 000 000  zł.

3. Ogłoszono i unieważniono przetarg na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tarnawa Dolna.

4. Powtórnie ogłoszono przetarg na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tarnawa Dolna.

5. Trwają prace związane budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr ewid. 2991/28, 2913/6, 2991/27, 2991/45, 2991/36 w Zembrzycach – etap I

6. Zawarto umowę na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.

7. Zawarto umowę na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna, wsi Śleszowice oraz wsi Tarnawa Górna.

8. W ramach wdrażania projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na modernizację strony internetowej Gminy Zembrzyce.

9. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym przyznana została dotacja w wysokości 30 000 zł na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

10. Zakupiona została nieruchomość, tj. działka ewidencyjna o nr 453/2 wraz z budynkiem o adresie Zembrzyce 261.

11. Uregulowano stan prawny dróg gminnych:  Krakowskiej, Rynku i Kolejowej poprzez przejęcie w formie darowizny gruntów pod tymi drogami od Skarbu Państwa.

12. Utworzono w urzędzie gminy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany.

13. W bieżącym roku kontynuowana jest realizacja programu „Kompleksowa pomoc rodzinie” w ramach którego prowadzona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Zadanie dofinansowywane jest ze środków otrzymanych od Wojewody – w wysokości 80% kosztów całości zadania, a 20 % finansowane jest z budżetu gminy.

14. Podpisana została umowa na realizację prac społecznie – użytecznych w 2021 roku, w ramach której 5 osób otrzymuje wsparcie i wykonuje pracę w jednostkach organizacyjnych gminy.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Zembrzyce została podjęta decyzja o przedłużeniu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcówce do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

16. Gmina Zembrzyc po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Umiem pływać”, współfinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  W projekcie uczestniczyć będą uczniowie  klas I-III ze wszystkich Szkół Podstawowych z Gminy Zembrzyce. Projekt będzie realizowany od września do października 2021 roku. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod fachową opieką instruktorów. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało na w/w projekt 20 000 zł.

17. Gmina po złożeniu wniosku otrzymała dofinansowanie na realizację w 2021roku zajęć sportowych dla uczniów – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, współfinansowana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Program ”Ruch jest życiem” realizowany będzie w czterech szkołach na terenie Gminy Zembrzyce w okresie od września do grudnia 2021 roku. W programie weźmie udział 333 uczniów ,zajęcia prowadzone będą w 25 grupach, średnio 1 raz w tygodniu po jednej godzinie . Wszystkie szkoły zrealizują w sumie  331 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli z poszczególnych szkół. Koszt zadania 16 550 zł, w tym 8 000 zł z  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu.

18. W lutym 2021r. podpisana została umowa z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym na realizację programu Szkolny Klub Sportowy (SKS) na rok 2021. W programie uczestniczy 80 uczniów (6 grup) z wszystkich  szkół z Gminy Zembrzyce. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

19. Przystąpiono do realizacji projektu w  ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z projektu zostanie zakupionych 30 sztuk nowych laptopów, które umożliwią zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

20. Złożono wniosek konkursowy do Wojewody Małopolskiego w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki przez organizację  stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wniosek obejmuje doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Zembrzycach oraz remont i doposażenie miejsc wydawania posiłków w szkołach podstawowych w Śleszowicach i w Marcówce. Całość wnioskowanej kwoty  wynosi 162 500 zł, dofinansowanie 130 000 zł, obowiązkowy wkład własny 20%.

21. Złożone zostały wnioski w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021” i  Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” o dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce.

22. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:

  • Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego (w  formie video-konferencji)
  • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
  • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
  • Spotkaniu w sprawie funkcjonowania na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba sezonowego posterunku wodnego Policji
  • Spotkaniu dot. możliwości zawarcia współpracy i porozumienia w zakresie utworzenia Klastra Energii

 Wójt Gminy Zembrzyce

mgr Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 16 dni temu