Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 04.05.2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE

CZTERNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 6 MAJA 2020 r.  tj. w środę,

o godz.15-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2020 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019, oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2022.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2019.

8.Zapoznanie się z Ewaluacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce na lata 2017-2019.

9.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce za rok 2019.

10.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

11.Podjęcia uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2020 r.”

12.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 354 dni temu