Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku – Remont dróg : Kramarki w Marcówce i Drabiki w Tarnawie Dolnej.

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku – Remont dróg : Kramarki w Marcówce i Drabiki w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 227472 – 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku – Remont dróg : Kramarki w Marcówce i Drabiki w Tarnawie Dolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku – Remont dróg : Kramarki w Marcówce i Drabiki w Tarnawie Dolnej. 3.2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : 3.2.1 Zadanie nr 1 Remont drogi Kramarki w Marcówce obejmujący następujące prace : – roboty ziemne, – podbudowa, – nawierzchnia drogi, – roboty wykończeniowe i uzupełniające Prace będą obejmować remont odcinka w/w drogi na długości 400 mb w km. 0+000 – km.0+400. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót 3.2.2. Zadanie nr 2 Remont drogi Drabiki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : – odwodnienie korpusu drogi – podbudowa, – nawierzchnia drogi, – roboty wykończeniowe i uzupełniające. Prace będą obejmować remont odcinka w/w drogi na długości 134 mb w km. 0+000 – km.0+134. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się że zamówienie uzupełniające będzie polegać na wykonaniu części robót budowlanych polegających na wykonaniu w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, odwodnienia drogi oraz robót wykończeniowych i uzupełniających.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : – wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, – innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie o postępowania o zamówienie publiczne. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego 8) stwierdzenia konieczności zmiany zakresu robót (zmniejszenia, zwiększenia, bądź wykonania robót zamiennych) zaakceptowanych przez obie strony umowy. Wówczas prace zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy założeniu że do wszystkich pozycji kosztorysu zostaną zastosowane ceny i nośniki jak w przypadku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do przedmiotowej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540; 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Kramarki w Marcówce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Kramarki w Marcówce obejmujący następujące prace : – roboty ziemne, – podbudowa, – nawierzchnia drogi, – roboty wykończeniowe i uzupełniające Prace będą obejmować remont odcinka w/w drogi na długości 400 mb w km. 0+000 – km.0+400. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Drabiki w Tarnawie Dolnej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Drabiki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : – odwodnienie korpusu drogi – podbudowa, – nawierzchnia drogi, – roboty wykończeniowe i uzupełniające. Prace będą obejmować remont odcinka w/w drogi na długości 134 mb w km. 0+000 – km.0+134. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Do Pobrania :

Zembrzyce, dnia 17.07.2012 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku – Remont dróg       „Kramarki” w Marcówce i „Drabiki” w Tarnawie Dolnej” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano :

 

- część nr 1 – oferta nr 01 złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna, 34-222 Zawoja 1962 za cenę brutto 49.903,56 zł – oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. firma przedstawiła ofertę z najniższą ceną dla tej części zamówienia, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

- część nr 2  – oferta nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach Spółka Akcyjna 34-100 Wadowice ul. Kochanowskiego 1 za cenę brutto 79.425,05 zł – oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. firma przedstawiła ofertę z najniższą ceną dla tej części zamówienia, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty :

1. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna, 34-222 Zawoja 1962.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi

- dla części nr 1  – 100,00 pkt.

- dla części nr 2 – 92,41 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów  :

- dla części nr 1  – 100,00 pkt.

- dla części nr 2 – 92,41 pkt.

2. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi

- dla części nr 1  – 79,41 pkt.

- dla części nr 2 – 95,97 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów  :

- dla części nr 1  – 79,41 pkt.

- dla części nr 2 – 95,97 pkt.

3. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach Spółka Akcyjna ul. Kochanowskiego 1; 34-100 Wadowice.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi

- dla części nr 1  –  77,08 pkt.

- dla części nr 2 – 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów  :

- dla części nr 1  –  77,08 pkt.

- dla części nr 2 – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Eugeniusz Stypuła

Wójt Gminy Zembrzyce

 

Dodano w dziale Przetargi 2835 dni temu