Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 6 lipca 2015 r. do 18 września 2015 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Wójt Gminy Zembrzyce wraz z Starostą Powiatu Wadowickiego i Wójtami Gmin Stryszów i Mucharz wystosował Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu dokończenie budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Zembrzyce, Mucharz i Stryszów.

2. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi gminnej klasy L Stryszów – Zembrzyce.

3. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku Urzędu Gminy.

4. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę I etapu budowy chodnika wraz

z poszerzeniem  jezdni przy drodze powiatowej w  Marcówce i Zembrzycach.

5. Zakończono budowę sieci oświetlenia ulicznego w Śleszowicach oś. Śmiechówka.

6. Zamontowano 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego w Tarnawie Górnej.

7. Zakończono budowę parkingu przy ZS w Zembrzycach

8. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na

termomodernizację budynku ZS w Zembrzycach.

9. Zakończono roboty związane z drenażem budynku szkoły w Śleszowicach

wraz z wymianą pieca c.o.

10. Wykonano następujące remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk  żywiołowych z 2014r.:

 1. Remont drogi gminnej „Sadki” w miejscowości Tarnawa Dolna
 2. Remont drogi gminnej „Tarnawska Góra” w miejscowości Tarnawa Dolna
 3. Remont drogi gminnej „Janikówka” w miejscowości Marcówka
 4. Remont drogi gminnej „Do Cmentarza” wraz z parkingiem w miejscowości Zembrzyce
 5. Remont drogi gminnej „Pindele” w miejscowości Marcówka.

11. Wykonano remont drogi transportu rolnego „Na Stawcu” w miejscowości Zembrzyce.

12. Ponadto wykonano bieżące remonty w obszarze dróg gminnych, w szczególności:

 1. Remont drogi „Do Boiska Sportowego” w miejscowości Zembrzyce
 2. Remont drogi „Zarąbki Skawieckie” w miejscowości Zembrzyce
 3. Remont drogi „Nizień” w miejscowości Tarnawa Dolna
 4. Remont drogi „Koźle-Żmije” w miejscowości Tarnawa Dolna
 5. Budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zembrzyce (przy piekarni)
 6. Wykonanie barier z oznakowaniem przy drodze „Basiówka”  w miejscowości Tarnawa Dolna
 7. Wykonanie odwodnienia wraz z miejscową poprawą nawierzchni przy drodze „Kwartniki” w miejscowości Tarnawa Dolna,
 8. Wykonanie odwodnienia wraz z miejscową poprawą nawierzchni przy drodze „Bace” w miejscowości Zembrzyce,
 9. Wykonanie odwodnienia wraz z miejscową poprawą nawierzchni przy drodze „Bielarz-Zawiła” w miejscowości Tarnawa Dolna,
 10. Wykonanie odwodnienia przy drodze „Zarąbki Skawieckie” w miejscowości Zembrzyce,
 11. Wykonanie odwodnienia przy drodze „Zarąbki Pilchówka” w miejscowości Zembrzyce,
 12. Wykonanie odwodnienia przy drodze „Zarąbki Skawieckie-Do Wróbla” w miejscowości Zembrzyce,
 13. Wykonanie odwodnienia przy drodze „Zarąbki Pilchówka-Do Lenika” w miejscowości Zembrzyce,
 14. Wykonanie zjazdów przy drodze „Sitarzówka” w miejscowości Śleszowice,
 15. Wykonanie odwodnienia przy drodze „Mikołajki” w miejscowości Tarnawa Górna.

13.  Podpisano umowy na dowóz uczniów z terenu Gminy Zembrzyce  na rok szkolny 2015/2016.

14. Złożono wniosek o dotację celową na wyprawki szkolne dla uczniów kl. III  szkół podstawowych i dla uczniów niepełnosprawnych z klas III, V i VI oraz II i III gimnazjum.

15. Złożono wniosek o dotację celową na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, IV szkoły podstawowej i dla kl .I gimnazjum.

16. Przeprowadzono renowację dachu budynku Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

17. Zakupiono działkę z przeznaczeniem na budowę parkingu w Śleszowicach.

18. Zakupiono beczkowóz na transport wody pitnej.

19. Zorganizowane zostały „Dożynki Powiatowe” w Gminie Zembrzyce,  a także odbyły się imprezy kulturalne: „Rombanica” i „Kubajka” w Marcówce oraz  „Biesiada w Śleszowicach”.

20.W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył m.in.  w:

 • uroczystościach związanych z przekazaniem Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wraz z oddaniem wyremontowanej Komendy Powiatowej,
 • konferencji poświęconej Karcie Dużej Rodziny z udziałem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza,
 • spotkaniu z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem  w zakresie planowanych programów pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiedzeniu Komisji wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski w zakresie zagospodarowania Zbiornika Świnna Poręba,
 • spotkaniu z Wicedyrektorem RZGW w Krakowie Stefanem Sawickim w zakresie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce związanych z budową Zbiornika Świnna Poręba,
 • spotkaniu z mieszkańcami osiedla „Zarębki Skawieckie”,
 • naradzie z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Suskiego, Wadowickiego i Oświęcimskiego inaugurujących Rok Szkolny 2015/2016,
 • inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Marcówce,
 • spotkaniu z Dyrektorem Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w sprawie możliwości wdrożenia systemu dopłat dla mieszkańców Gminy Zembrzyce korzystających z suskiej pływalni,
 • spotkaniu poświęconemu projektowi Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,
 • spotkaniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Marcówce,
 • Walnym Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”,
 • imprezach kulturalnych: „Dni Gminy Zembrzyce”, „Dożynki Powiatowe”, „Biesiada w Śleszowicach” i  „Rombanica” w Marcówce.
Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1664 dni temu