WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  Działka ewidencyjna nr 1012, obręb Marcówka , KR1B/00021722/1
 2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia nieruchomości – 699  m2
 3. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi grunty rolne, położone na terenie Gminy Zembrzyce, obręb Marcówka.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przeznaczona jest na działalność rolniczą. W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  MNR – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz częściowo  KDD – teren drogi publicznej klasy D.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz dzierżawny: 6,99 zł brutto/ rocznie.
 9. Terminy wnoszenia opłat – do ostatniego dnia miesiąca po dniu zawarcia umowy.
 10. Zasady aktualizacji opłat – z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawa: umowa dzierżawy na okres 3 lat, działalność rolnicza.
 12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Dodano w dziale Aktualności 119 dni temu