Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 22.03.2013 r.

Sprawozdanie z prac

 Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 

W okresie od 30 stycznia 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.     W dniu 07.02.2013 roku została zorganizowana konferencja, której celem było  przedstawienie beneficjentom kompleksowych informacji na temat projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

2.      Podpisano aneks do umowy na zwiększenie dofinansowania do 100% wartości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

3.      Otrzymano promesę w wysokości  190 000 zł na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek klęsk żywiołowych w 2010 r. na remont drogi gminnej „ Za Garbarnią” w miejscowości Zembrzyce i „Na Nizień” w miejscowości Tarnawa Dolna.  Opracowano również dokumentację kosztorysową dla tych dróg i dokonano zgłoszenia wykonania robót, a także uzyskano pozytywną opinię przedstawiciela Wojewody dla realizacji tych zadań.

4.      Przeprowadzono  przetarg nieograniczony i podpisano umowy na zakup energii dla Gminy i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

5.      Wszczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy i GZWiK.

6.      Podpisano umowy na wykonanie prac projektowych dla zadań :

a)     Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Marcówka,

b)    Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Zembrzyce,

c)     Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Tarnawa Dolna,

d)    Budowa chodnika jednostronnego o szerokości 1,5-2,0 m, przy drodze powiatowej nr K1702  w miejscowości Śleszowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1704 do granicy z miejscowością Tarnawa Dolna o długości 1000 m,

e)     Budowa chodnika jednostronnego o szerokości 1,5–2,0 m, przy drodze powiatowej nr K 1702  w miejscowości Tarnawa Dolna od budynku nr 189 do drogi gminnej „Basiówka” o długości około 0,950 km,

f)      Odnowa – Remont  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1702 i w ciągu drogi gminnej nr 0050 „Sitarzówka II” położonych w m. Tarnawa Dolna” wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

g)     Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12, poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

7.      Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz uzyskanie stosownych pozwoleń dla operacji pn. „Wykonanie instalacji solarnych w Zespole Szkół w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej wraz z termomodernizacją, wymianą źródła ciepła i instalacją solarną w budynku klubu sportowego w Zembrzycach”.

8.      Przygotowano wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dla operacji:

a)     Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Marcówka – do PROW oś 4,

b)    Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Zembrzyce – do PROW oś 4,

c)     Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Tarnawa Dolna  – do PROW oś 4,

d)    Budowa i odnowa chodnika w Tarnawie Dolnej – do PROW oś 4 ,

e)     Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12, poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych – do PROW oś 3 ,

f)      Wykonanie instalacji solarnych w Zespole Szkół w Zembrzycach i Tarnawie  Dolnej wraz z termomodernizacją, wymianą źródła ciepła i instalacją solarną w budynku klubu sportowego w Zembrzycach – do MRPO działanie 7.2.

9.      Wójt Gminy Zembrzyce jako członek Rady LGD „Podbabiogórze” w dniu 4 marca 2013 roku w Iwkowej uczestniczył w oficjalnym przekazaniu umowy na dodatkowe środki dla LGD „Podbabiogórza” w wysokości 5 mln zł na realizację  Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

10.  Wyłoniono w drodze konkursu kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

11.   Przeprowadzono drugi konkurs na kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach. Ponieważ nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów konkurs nie został rozstrzygnięty. W tym stanie nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem nastąpi zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

12.  Podpisane zostało porozumienie między gminami – Zembrzyce, Budzów, Mucharz, Stryszów i Lanckorona na realizację projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”.

13.   Urząd Gminy Zembrzyce po pozytywnej ocenie wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Konserwator 2013”. Realizacja projektu umożliwia zatrudnienie subsydiowane 1 osoby przez okres 5 miesięcy, od maja do października 2013 roku.

14.   Gmina złożyła wniosek do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora sportu dzieci i młodzieży. Wniosek został zaakceptowany i aktualnie rozpoczęła się jego realizacja.

 

Wydano następujące Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce:

 

 1. w sprawie sporządzenia planu finansowego do budżetu Gminy Zembrzyce na 2013 rok.
 2. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 3. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 5. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Zembrzyce.
 6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dopłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz preferowane specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2013 roku.
 7. w sprawie realizacji zadania „Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych”
 8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zembrzyce na 2013 rok.
 9. w sprawie zmian planów finansowych budżetu Gminy na 2013 rok.
 10. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy gminy Zembrzyce w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki

 

Przygotowano następujące projekty uchwał Rady Gminy Zembrzyce:

 

 1. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII-254/10 z dnia  13 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zembrzyce.
 2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w 2013 i 2014 roku.
 3. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
 4. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2013 r.”,
 5. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zembrzyce do roku 2030,
 6. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie radiowozu dla Komendy  Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
 7. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie   zakupu  sprzętu pomiarowego i ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Suchej Beskidzkiej,
 1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego na rok 2014.
 2. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
 3. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2013– 2020.

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2569 dni temu