Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu „Indywidualizacja”.

Zembrzyce: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu Indywidualizacja.
Numer ogłoszenia: 240102 – 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu Indywidualizacja..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć w projekcie POKL.09.01.02-12-145/11-00. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, w latach 2012-2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce, woj. małopolskie. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 28 godzin w I semestrze 2012/2013 i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 60 godzin dla dwóch grup. 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, opieka w czasie przejazdu na basen i z powrotem – 28 godzin w I semestrze 2012/2013 (w tym 5 zajęć na basenie) i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 ( w tym 5 zajęć na basenie), łącznie 60 godzin dla dwóch grup ( w tym 10 zajęć na basenie). 3. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające uzdolnienia – 42 godziny w I semestrze 2012/2013 roku i 48 godzin w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 90 godzin dla dwóch grup 4. Wstęp na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej -dostawca znajdujący się w odległości do 20 km zobowiązuje się zabezpieczyć wejście na basen dla 2 grup (łącznie nie więcej niż 7 osób na czas 1 godziny) w ilości 35 biletów w I semestrze 2012/2013 roku oraz 35 biletów w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 70 biletów na 10 wstępów. 5. Przewóz uczniów na basen z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej i z powrotem: w I semestrze 2012/2013 -5 wyjazdów, w II semestrze 2012/2013 – 5 wyjazdów (jeden wyjazd nie więcej niż 7 osób). Razem 10 kursów (tam i z powrotem do 40 km). Czas trwania zajęć na basenie ok. 60 minut. Zespoł Szkół w Zembrzycach 6. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy- 28 godzin w I semestrze 2012/2013 roku i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 60 godzin dla dwóch grup. 7. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 42 godziny w I semestrze 2012/2013 i 48 godzin w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 90 godzin dla trzech grup. 8. Zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem i pisanie – 42 godziny w I semestrze 2012/2013 roku i 48 godzin w II semestrze 2012/2013 roku łącznie 90 godzin dla trzech grup. Szkoła Podstawowej w Śleszowicach 9. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mowy – 28 godzin w I semestrze 2012/2013 roku i 32 godzin w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 60 godzin dla dwóch grup. 10. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, opieka w czasie przejazdu na basen i z powrotem – 28 godzin w roku I semestrze 2012/2013 roku (w tym 2 zajęcia na basenie) i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 (w tym 2 zajęcia na basenie), łącznie 60 godzin dla dwóch grup (w tym 4 zajęcia na basenie). 11. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające uzdolnienia – 42 godziny w I semestrze 2012/2013 roku i 48 godzin w II semestrze 2012/2013 roku ,łącznie 90 godzin dla dwóch grup. 12. Wstęp na basen dla uczniów Szkoły Podstawowej w Śleszowicach – dostawca znajdujący się w odległości do 20 km zobowiązuje się zabezpieczyć wejście na basen dla 2 grup (łącznie nie więcej niż 10 osób na czas 1 godziny) w ilości 20 biletów w I semestrze 2012/2013 roku oraz 20 biletów w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 40 biletów na 4 wstępy. 13. Przewóz uczniów na basen ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach i z powrotem: w I semestrze 2012/2013 -2 wyjazdy, w II semestrze 2012/2013 – 2 wyjazdy (jeden wyjazd nie więcej niż 12 osób). Razem 4 kursy (tam i z powrotem do 40 km). Czas trwania zajęć na basenie ok. 60 minut. Szkoła Podstawowej w Marcówce 14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mowy- 28 godzin w I semestrze 2012/2013 roku i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 60 godzin dla dwóch grup. 15. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 28 godziny w I semestrze 2012/2013 i 32 godziny w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 60 godzin dla jednej grupy. 16. Zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem i pisanie – 42 godziny w I semestrze 2012/2013 roku i 48 godzin w II semestrze 2012/2013 roku, łącznie 90 godzin dla trzech grup. Czas trwania zajęć logopedycznych i korekcyjnych to 60 minut, natomiast zajęć wspierających czytanie i pisanie i zajęć matematyczno-przyrodniczych to 45 minut. Zajęcia odbywać się będą w każdym z miesięcy roku szkolnego 2012./2013. Miesięczny harmonogram poszczególnych zajęć do uzgodnienia z Dyrektorami poszczególnych szkół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia części 1-3, 6-11, 14-16 wymaga uprawnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) W przypadku przewozu dzieci na basen część nr 5 i 13, Zamawiający wymaga posiadania ważnej licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza : – aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez : zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., – zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania – jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, – ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. – zamiany harmonogramu realizacja zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540; 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Do pobrania :

                                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Do pobrania :

Dodano w dziale Przetargi 2827 dni temu