Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

 PIĘTNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 9 LIPCA 2020 r.  tj. w czwartek,

o godz.15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 06 maja 2020 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zembrzyce.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zembrzyce na rok szkolny 2020/2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach.

8.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

9.Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.

15.Podjęcia uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w postaci opracowania dokumentacji technicznej.

16.Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Zembrzyce za 2019 rok.

17.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.

19.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2019 rok.

20.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2019 rok, debata z udziałem radnych i mieszkańców.

21.Podjecie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Zembrzyce.

22.Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium:

a) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Zembrzyce.

b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zembrzyce za 2019 r.

c) Zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce odnośnie absolutorium dla Wójta za 2019 rok.

d) Przedstawienie sprawozdań finansowych Gminy Zembrzyce za 2019 rok.

e) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2019 rok.

f) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Zembrzyce.

g) Dyskusja

h) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2019.

i) Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2019.

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 293 dni temu