Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2012/2013.

Zembrzyce: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2012-2013.
Numer ogłoszenia: 248824 – 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2012-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2012/2013. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części : Część nr 1 Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej i w Szkoła Podstawowa w Śleszowicach. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka – ilość uczniów 15, w tym 6 uczniów wymagających opiekuna – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka – ilość uczniów 5 – z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec – ilość uczniów 1 Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 8.00, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.50. Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : – do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka – ilość uczniów 15, w tym 6 uczniów wymagających opiekuna – do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka – ilość uczniów 5 – do miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec – ilość uczniów 1 Odwóz uczniów po zakończonych zajęciach około godziny 13.20. Uwaga, w każdym z pojazdów w którym znajdować się będą uczniowie wymagający opiekuna, Wykonawca zarówno przy dowozie jak i odwozie, musi zapewnić opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej : – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka – 14 uczniów – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka – 1 uczniów – z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka – 22 uczniów – z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec – 6 uczniów – z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki – 2 uczniów, w tym jeden uczeń wymagający opiekuna – z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem – 15 uczniów, w tym jeden uczeń wymagający opiekuna. Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.35. Odwóz uczniów z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej: – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka – 14 uczniów – z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka – 1 uczniów – z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka – 22 uczniów – z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec – 6 uczniów – z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki – 2 uczniów, w tym jeden uczeń wymagający opiekuna – z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem – 15 uczniów, w tym jeden uczeń wymagający opiekuna. Odwóz uczniów z przed budynku Gimnazjum o dwóch porach po zakończonych zajęciach o godzinie 13.20 i 14.10. Uwaga, w każdym z pojazdów w którym znajdować się będą uczniowie wymagający opiekuna, Wykonawca zarówno przy dowozie jak i odwozie, musi zapewnić opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Część nr 2 Zespół Szkół w Zembrzycach. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach : – z miejscowości Marcówka przystanek Sklep – w ilości 35 uczniów, w tym dwoje uczniów wymagający opiekuna. Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.30. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Zembrzycach : – do miejscowości Marcówka przystanek Sklep – w ilości 35 uczniów, w tym dwoje uczniów wymagający opiekuna. Odwóz uczniów po zakończonych zajęciach około godziny 14.35. Uwaga, w każdym z pojazdów w którym znajdować się będą uczniowie wymagający opiekuna, Wykonawca zarówno przy dowozie jak i odwozie, musi zapewnić opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które polegać by miały na zwiększeniu ilości dowożonych dzieci na tych samych trasach i w tych samych porach.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca wykaże że: – Posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088),
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza : – aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez : zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., – zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania -jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach. Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania :

Zembrzyce, dnia 20.07.2012 r.

Numer ref. Postępowania :

GZOFS-271/1/2012

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2012/2013” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu :

I. Wybrano jako najkorzystniejszą :

Zadania nr 1 Józef Wątroba Firma Handlowo Usługowa „BESKID BUS” 34-206 Krzeszów 109 a – 100 pkt.

Zadania nr 2 BESKIDUS Sp. z o.o. 34-210 Zembrzyce 663 – 100 pkt.

Przewidywany termin podpisania umowy 27.07.2012 r.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

Zgodnie z kryterium wyboru ofert : cena 100% oferta w/w firmy otrzymała największa liczbę punktów – 100 punktów.

II.Z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wykluczono odrzucono : Brak.

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

Ocena ofert :

Kryteria i ich znaczenie :

Cena, waga- 100%

Informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację :

 

Nr części zamówienia

Nr oferty

Wykonawca

Oferowana cena brutto (zł)

Ocena oferty

 

 

1

1

Józef Wątroba Firma Handlowo Usługowa „BESKID BUS” 34-206 Krzeszów 109 a

84.750,00

100,00 p.

2

BESKIDUS Sp. z o.o. 34-210 Zembrzyce 663

113.549,35

74,63 p.

 

 

2

1

Józef Wątroba Firma Handlowo Usługowa „BESKID BUS” 34-206 Krzeszów 109 a

73.000,00

 63,56 p.

2

BESKIDUS Sp. z o.o. 34-210 Zembrzyce 663

46.399,44

100,00 p.

 

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej 9tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

Dodano w dziale Przetargi 2827 dni temu