Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 22 marca 2013 r. do 26 kwietnia 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Podpisano umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy i GZWiK.
  2. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót dla zadań :

a)  Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Marcówka

b)  Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Zembrzyce

c) Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Tarnawa Dolna

d) Odnowa – Remont  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1702 i w ciągu drogi gminnej nr 0050 „Sitarzówka II” położonych w m. Tarnawa Dolna” wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

e)  Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12, poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

3. Złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dla operacji:

a) Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Marcówka – do PROW oś 4

b) Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Zembrzyce – do PROW oś 4

c) Budowa oświetlenia terenu usług publicznych w rejonie boiska sportowego w miejscowości Tarnawa Dolna  – do PROW oś 4

d) Budowa i odnowa chodnika w Tarnawie Dolnej – do PROW oś 4

e) Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12, poprzez wykonanie docieplenia ścian . .zewnętrznych – do PROW oś 3

f) Wykonanie instalacji solarnych w Zespole Szkół w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej w odnawialne źródła energii wraz z termomodernizacją, wymianą źródła ciepła i instalacją solarną w budynku klubowego stadionu sportowego w Zembrzycach – do MRPO działanie 7.2.

4. Podpisano umowę o dofinansowanie w 100% wartości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – II etap”.

5. Ogłoszono przetarg na  odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek klęsk żywiołowych w 2010 r. na remont drogi gminnej „Za Garbarnią” w miejscowości Zembrzyce i „Na Nizień” w miejscowości Tarnawa Dolna.

6. Ogłoszono przetarg na remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Zembrzyce.

7. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi na odcinku od obwodnicy do starodroża drogi wojewódzkiej.

8. Powołano komisję i oszacowano straty powstałe wskutek długotrwale występujących ekstremalnych temperatur  na drogach gminnych.

9. Przeprowadzono przeglądy gwarancyjne dróg wykonywanych w 2012 roku.

10. Podjęto działania zmierzające do przyśpieszenia realizacji koniecznych do wykonania zadań na terenie Gminy Zembrzyce w ramach „Budowy zbiornika Świnna Poręba”:

a) Pisma do RZGW,

b) Pisma do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

c) Pisma do członków parlamentu z prośbą o wsparcie.

11. Podpisano umowę zgodnie z którą od 01 czerwca 2013 roku kierownikiem Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Zembrzycach będzie lek. med. Janusz Lenartowicz.

12. Wydane zostały założenia do przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014.

13.  W dniu 21 kwietnia Wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Tarnawie Górnej, celem zebrania były wybory uzupełniające skład rady sołeckiej.

14. Odbyły się posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Zembrzycach oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,  na posiedzeniach omawiane były m.in. sprawy dotyczące połączenia przychodni i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012.

15. Wydana została zgoda na sprzedaż środka trwałego – Koparki, przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2534 dni temu