Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  zwołuję  trzydziestą  czwartą  sesję  Rady  Gminy  Zembrzyce,

w dniu 30 maja 2018 r. tj. środa, o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy Zembrzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do  wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: Zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla Gminy Zembrzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
 15. Zapoznanie się z Ewaluacją Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2014 -2020
 16. Sprawy bieżące.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                          Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności 361 dni temu