Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa – 1 ETAT

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540

2. Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa – 1 etat,

3. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe, o kierunku: administracja lub prawo.
 3. Staż pracy –  5 lat, w tym 2 lata w jednostce samorządu terytorialnego.
 4. Znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie: ustawy
  o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wyborczego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz znajomość zasad działania Ochotniczej Straży Pożarnej.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Doświadczenie w pracy w aplikacji „Źródło”.
 2. Komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, odpowiedzialność.
 3. Znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
 2. Prowadzenie spraw związanych z sporządzaniem i obsługą rejestru wyborców.
 3. Przygotowywanie dokumentacji do podpisu z aplikacji ŻRÓDŁO.
 4. Prowadzenie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.
 5. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z współpracą gminy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Umowa na czas określony.  Praca ma charakter biurowy w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy 1 etat,  równoważny system czasu pracy. Obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 8  godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.  Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami.

7. Wymagane dokumenty:

 1. podanie,
 2. kwestionariusz osobowy, z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, danymi kontaktowymi i nr telefonu,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie przez Urząd Gminy jego danych osobowych – zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
 6. inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje),
 7. kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa”

Termin składania dokumentów do 3 lipca 2020 roku do godz. 1500 .

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.

 

Do pobrania

 • oświadczenie do konkursu na inspektora - - Pobierz »
  Rozmiar: 30.00 KB
Dodano w dziale Aktualności 106 dni temu