Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach

Projekt pn.: „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach,w podziale na następujące części zamówienia:

a) Część nr 1 – ELEMENT A – tereny rekreacji sportowej,

b) Część nr 2 – ELEMENT B – rozbudowa i przebudowa budynku, tężnia  solankowa, przeniesienie słupów i wozu strażackiego wraz z postumentem, scena widowiskowa,

c) Część nr 3 – ELEMENT C – przebudowa i rozbudowa placu zabaw

d) Część nr 4 – ELEMENT D – drogi, chodniki, ścieżka rowerowa, plac widowiskowy.

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.5.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.5.2018 » (126.9 MiB)

Wyjaśnienia do SIWZ:

RIR.271.5.11.2018 » (987.3 KiB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Przedłużenie terminu składania ofert:

RIR.271.5.16.2018 » (736.9 KiB)

Wyjaśnienia, modyfikacja SIWZ:

RIR.271.5.18.2018 » (442.9 KiB)

Modyfikacja SIWZ z dn. 19.03.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.03.2018r.:

Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20.03.2018r.:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2018r.:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2018r.:

Dodano w dziale Aktualności , Projekty unijne , Przetargi , W trakcie realizacji 768 dni temu