WÓJT GMINY ZEMBRZYCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Referent - Ekodoradca

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540
 2. Stanowisko urzędnicze: Referent - Ekodoradca - 1 etat
 3. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Wykształcenie wyższe I stopnia
  5. Staż pracy 2 lata,
  6. Prawo jazdy kategorii B
  7. Znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce, Programu „Czyste Powietrze”, Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, ustawy o efektywności energetycznej.
  8. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  9. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
 4. Wymagania dodatkowe – mile widziane:
  1. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska bądź wykształcenie administracyjne
  2. Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi osób starających się o dotacje w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
  3. Staż lub praca w administracji publicznej.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  5. 1. Ekodoradca – ½ etatu:
  1) Udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  2) Podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie.
  3) Wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności.
  4) Informowanie o Programie Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
  5) Organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców.
  6) Wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobierania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
  7) Przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym o określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych.
  8) Wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta.
  9) Przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie.
  10) Rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji, np. na stronie internetowej gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne.
  11) Przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚIGW z taką prośbą do gminy oraz przekazania wzoru ankiety.
  12) Prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu „Czyste Powietrze”.
  13) Przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie.
  14) Pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych
  załączników.
  15) Wnioskowanie o zamieszczenia oznakowania programu „Czyste Powietrze” na gminnej stronie internetowej poprzez zastosowanie specjalnej zakładki lub banneru na głównym ekranie strony internetowej Gminy zawierających istotnej informacje o Programie , lub przenoszących do tych informacji na dalszych stronach internetowych gminy wraz z wymaganymi informacjami aktualizowanymi raz na kwartał.
  16) Zamieszczanie oznakowania programu „Czyste Powietrze w formie tablicy informacyjnej na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy, wraz z wymaganymi informacjami aktualizowanymi raz na kwartał.
  5. 2. Referent – ½ etatu:
  1) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
  2) Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  3) Przygotowanie sprawozdań koniecznych do uzyskania środków finansowych na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego ich kontroli i rozliczenia;
  4) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, w tym:
  a) prowadzenie akcji informacyjnych,
  b) przeprowadzanie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej,
  c) prowadzenie kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej,
  d) przygotowanie i aktualizacja analizy problemu ubóstwa energetycznego;
  5) Przygotowywanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów przy udziale dotacji związanych z Programem Ochrony Powietrza;
  6) Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonych deklaracji;
  7) Realizacja zadań wynikających z ustawy o efektywności energetycznej;
  8) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Planu Zaopatrzenia w Ciepło Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Praca administracyjno-biurowa w budynku i w terenie, po terenie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy 1 etat, równoważny system czasu pracy. Obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.
  Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami. Stanowisko jest wyposażone w sprzęt komputerowy.
 7. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
  1) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2) list motywacyjny,
  3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z podaniem numeru telefonu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2
  6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
  9) kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli osoba ma zamiar skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
  10) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 3
  Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ”za zgodność z oryginałem” oraz data i podpis.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Konkurs na stanowisko Referenta - Ekodoradcy” w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą.
  Termin składania dokumentów: do 20 lutego 2023 roku do godz. 1200 .
  O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.
  Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

docxZałącznik nr 1 - Klauzula informacyjna14.9 KB

docxZałącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy13.91 KB

docxZałącznik nr 3 - Oświadczenie dla kandydata18.78 KB