Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza konkurs na stanowisko - Inspektor ds. wymiaru podatków

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540
 2. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru podatków– 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7.  Nieposzlakowana opinia.
  8. Staż pracy – 3 lata.
  9. Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie ustaw: ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o finansach publicznych.
 4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. Doświadczenie zawodowe w zakresie wymiaru podatków i opłat w jednostkach samorządu terytorialnego.
  2. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
  3. Sumienność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
  4. Znajomość programów obsługujących wymiar podatkowy.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Prowadzenie kasy.
  2) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i innych depozytów.
  3) Prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości należności podatkowych dotyczących podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, łącznego zobowiązania podatkowego i od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
  4) Prowadzenie postępowań w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności podatkowych.
  5) Prowadzenie dokumentacji w zakresie skutków obniżek stawek podatkowych.
  6) Sporządzanie wymaganych sprawozdań.
  7) Opracowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie podatków, opłat lokalnych i podatków od środków transportowych.
  8) Dokonywanie rozliczeń sołtysów z zainkasowanych wpłat podatkowych.
  9) Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków.
  10) Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
  11) Prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatników.
  12) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych praz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.
  13) Sporządzanie sprawozdań w systemie SHRIMP z zakresu udzielonej pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  14) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  15) Przygotowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
  16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika referatu finansowego.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca ma charakter biurowy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy 1 etat, równoważny system czasu pracy, obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.
  Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy. Pracownik będzie wykonywał zadania określone zakresem czynności i będzie podlegał bezpośrednio kierownikowi referatu finansowego.
 7. Wymagane dokumenty:
  1) Życiorys.
  2) List motywacyjny.
  3) Kwestionariusz osobowy, z danymi kontaktowymi i nr telefonu.
  4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien być przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
  5) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach.
  6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
  7) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8) Oświadczenie kandydata o niekaralności.
  9) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
  10) Inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje).
  11) Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatków”. Termin składania dokumentów do 16 maja 2022 roku do godz. 12 00 .
  O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy.
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.