O Zembrzycach

Zembrzyce założone zostały w pierwszej połowie XIV wieku, w wyniku kolonizacji przeprowadzonej przez Mikołaja z Benkowic, na terenach nadanych mu przez księcia oświęcimskiego Jana I. Następnie obszar ten wszedł w skład księstwa zatorskiego. Najciekawsza jest historia wsi Zembrzyce, którą w roku 1530 jeden z właścicieli, Jan Zembrzycki, zapisał królowi Zygmuntowi Staremu. Tenże Zembrzycki uzyskał zgodę króla na zmianę nazwy wsi z Zubrzyce na Zembrzyce. Odtąd królewszczyzna zembrzycka dzierżawiona była kolejno przez różnych przedstawicieli drobnej szlachty, aż do roku 1608, kiedy to weszła w skład wielkiego latyfundium Komorowskich – -państwa suskiego-. Do dóbr suskich należały także Marcówka i Tarnawa. Jedynie Śleszowice od XVI wieku wchodziły w skład starostwa barwałdzkiego. Po rozbiorach wsie dawnego -państwa suskiego- utrzymały się w rękach prywatnych aż do 1945 roku, zaś Śleszowice przejął skarb austriacki sprzedając je następnie właścicielom prywatnym.

Zabytki:
- dwór parterowy, klasycystyczny z początku XIX w.
- kapliczka Serca PJ
- kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
- Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na górze Mioduszynie

 

 

[Gallery not found]