Zembrzyce, dnia 31.03.2022 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 25 lutego 2022 roku do 31 marca 2022 roku, należą:

 1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w Tarnawie Dolnej oraz Tarnawie Górnej”.
 2. Podpisano umowę na świadczenie przez Operatora usług przewozowych w zakresie gminnego transportu na terenie gminy Zembrzyce w ramach linii komunikacyjnej Marcówka Centrum – Zembrzyce Dąbie.
 3. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w miejscowości Śleszowice do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 4. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.
 5. Wykonano następujące prace związane z utrzymaniem dróg i ciągów komunikacyjnych:
 • wykonano remont odwodnienia drogi gminnej „Kopaczowa” w miejscowości Zembrzyce;
 • dostarczono tłuczeń na drogi gminne: „Wójciki”, „Koźle” w m. Tarnawa Dolna oraz „Szczygły” w m. Śleszowice;
 • wykonano remont odcinka drogi „Do Lasku” w m. Tarnawa Dolna
 • wykonano remont odcinka drogi „Na Pagórki” w m. Marcówka
 • przeprowadzono czyszczenie i malowanie mostu na rzece „Paleczka” w m. Zembrzyce
 • wykonano czyszczenie pobocza przy drodze gminnej „Krakowska” w m. Zembrzyce
 • zamontowano oznakowanie pionowe przy drodze relacji „Stryszów-Zembrzyce” w m. Zembrzyce;
 • przeprowadzono remont drogi gminnej „Do Gibasa” w m. Śleszowice;
 • wykonano remont odwodnienia w drodze gminnej „Do Łacha” w m. Zembrzyce.
 1. Gmina Zembrzyce otrzymała środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej w wysokości 16 848 zł, co daje 263 godzin dodatkowych zajęć. Ilość przydzielonych godzin na daną szkołę uzależniona była od ilości uczniów - Zembrzyce 92 godziny, Tarnawa Dolna 58 godzin, Śleszowice 66 godzin i Marcówka 47 godzin. Realizacja zajęć odbywać się będzie od III do XII 2022r.
 2. Wójt Gminy Zembrzyce złożył wniosek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i tym samym uzyskał rządowe wsparcie wysokości 9 000 zł, dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola w Gminie Zembrzyce oraz 4 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Marcówce. Oddziały przedszkolne w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i przedszkole w Zembrzycach do wydania będą miały kwotę z wkładem własnym w wysokości po 3 125 zł, natomiast oddział przedszkolny w Marcówce 1875 zł, zaś szkoła w Marcówce 5 000 zł. Ogólny koszt zadania wyniesie 16 250 zł. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych będących nowościami wydawniczymi oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
 3. Gmina Zembrzyce uzyskała wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Wniosek złożono dla Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej na dwie wycieczki tj. klasy I-III pojadą do Wieliczki i Wadowic oraz klasy IV-VIII będą zwiedzać Warszawę. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniesie 18 352 zł, całkowity koszt zadania to 30 629 zł, wkład własny to wpłaty rodziców. Będą starania o uzyskanie dofinansowania dla pozostałych szkół w II turze naboru, we wrześniu 2022 r.
 4. Gmina Zembrzyce przystąpiła do programu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej podnoszącego i utrwalającego umiejętności pływania dla klas IV szkół podstawowych. Starostwo zapewnia nieodpłatnie instruktora oraz wstęp na basen w wymiarze 10 godzin dla każdego ucznia, natomiast Gmina Zembrzyce transport i opiekę w czasie przewozu. Już w maju z programu skorzysta łącznie 40 uczniów ze wszystkich szkół.
 5. Odbyły się dwa posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, na których rozpatrywano procedury funkcjonowania zakładu w czasie epidemii oraz sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 6. Wydano 26 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w których ustalono łącznie kwotę do zwrotu wynoszącą 5622,06 zł. Wypłata środków rolnikom nastąpi w terminie do 30.04.2022 r.
 7. Wypłacono pierwszą transzę pomocy dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w formie dodatku osłonowego. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Zgodnie z ustawą osoby, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022r. pomoc otrzymują w dwóch ratach, natomiast te które złożyły wniosek po 1 lutym 2022r. otrzymują pomoc jednorazowo. Na dzień 31 marca 2022r. rozpatrzono 295 wniosków, z czego 289 pozytywnie a 6 negatywnie, wypłacono pomoc w łącznej kwocie 182 235,18 zł.
 8. W dniu 1 marca 2022r. Wójt Gminy podpisał ze Starostą Suskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, porozumienie na realizację prac społecznie użytecznych przez 5 osób w 4 placówkach na terenie gminy (szkoła Zembrzyce – 1osoba, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji –1 osoba, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa – 2 osoby, Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach - 1 osoba). Wartość przedmiotu umowy wynosi 16 200,00 zł, z czego 60% kwota 9720,00 zł, którą pokrywa Powiat/Powiatowy Urząd Pracy/, a 40% kwota 6480,00 zł pokrywana jest z budżetu gminy Zembrzyce.
 9. GOPS w Zembrzycach udziela pomocy w formie pracy socjalnej oraz systematycznie przyjmuje wnioski na świadczenia przewidziane dla cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w formie :
  • Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
  • Posiłków dla dzieci w szkole albo przedszkolu doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące,
  • Całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu na podstawie przepisów art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
   Aktualnie na pomoc w formie świadczenia 300 zł przyjęto 35 wniosków dla 73 osób oraz 9 wniosków na pomoc w formie obiadów w szkole i przedszkolu dla 13 dzieci z Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, pomoc w formie posiłku w szkole, bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia w przedszkolu finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy.
 10. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  • Posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej
  • Zebraniu Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”
  • Posiedzeniach Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
  • Spotkaniu informacyjnym w zakresie naborów w ramach pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski