Zembrzyce, dnia 25 luty 2022 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 27 stycznia 2022 roku do 25 luty 2022 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Nadbudowa budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.
 2. Dokonano wymiany rur kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej „Kopaczowa” w miejscowości Zembrzyce .
 3.  Rozpoczęto prace remontowe w infrastrukturze drogowej, szczególnie poprzez transport tłucznia na drogi gminne wg. wskazywanych potrzeb.
 4. Na bieżąco przyjmowane są od właścicieli budynków deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania budynków, które są wprowadzane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W 2022 roku do tut. urzędu złożonych zostało 276 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (stan na 23.02.2022 r.)
 5. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Wójt Gminy przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu sportu dla:
  - LKS „Garbarz” Zembrzyce w wysokości – 65 000 zł
  - LKS „Tarnawianka” w wysokości – 33 000 zł
  - LKS „Błyskawica” w wysokości – 22 000 zł
  - Suskiego Klubu Lekkoatletycznego w wysokości – 8 000 zł
 6. Gmina nabyła w drodze darowizny od Województwa Małopolskiego nieruchomości gruntowe, tj. działki zajęte pod drogę serwisową przy obwodnicy Zembrzyce o łącznej powierzchni 0,0748 ha.
 7. Na bieżąco przyjmowane są wnioski na dodatek osłonowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach /GOPS/. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dotąd do GOPS wpłynęło 313 wniosków, w tym 78 w miesiącu styczniu i 235 w miesiącu lutym. Wnioski o dodatek są na bieżąco weryfikowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aktualnie rozpatrzonych zostało 61 wniosków.
 8. GOPS rozpoczyna realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Na ten cel pozyskane zostały środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 306 153,00 zł. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z założeniami program realizowany będzie do 31 grudnia 2022.
 9. Gmina Zembrzyce otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na realizacji dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w wybranych obszarach. W 2022 roku tymi obszarami są:
  - poszerzenie pomocy o wsparcie psychologiczne;
  - podniesienie jakości działalności GOPS poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych pracowników socjalnych.
  Środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel to kwota 24 230 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania to kwota 6 058,00 zł.
 10. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach uruchomił zamówienie publiczne dla zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Zembrzycach w formule zaprojektuj i wybuduj, znak sprawy 1/2022”.
 11. Gmina Zembrzyce złożyła trzy wnioski o wsparcie finansowe w ramach toczącego się II naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dotyczące: modernizacji infrastruktury drogowej, budowy zbiornika wody czystej przeznaczonej do spożycia oraz budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP Śleszowice. Łączna wartość dofinansowania o jaką Gmina Zembrzyce aplikuje to: 12 275 000 zł.
 12. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  - Walnym Zebraniu Członków OSP Zembrzyce
  - Walnym Zebraniu Członków OSP Śleszowice
  - Walnym Zebraniu Członków OSP Tarnawa Dolna
  - Walnym Zebraniu Członków OSP Marcówka.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski